Projekty

  • Radio SOHO w Chicago USA prowadzi cykliczne wywiady z prof. Mirosławem Matyja na temat funkcjonalności i dysfunkcjonalności demokracji w wybranych krajach, szczególnie w Polsce i w Szwajcarii.

    Wywiady odbywają się w cyklu dwutygodniowym: LINK

 

  • Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją PUNO został zaproszony do udziału w pracach projektu “Samorząd XXI wieku”. Projekt prowadzony jest przez niezależne stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. Ukoronowaniem prac będzie wydanie Białej Księgi pt. “Samorząd XXI wieku”, w której zostaną zamieszczone wyniki badań projektu. Znajdą się one również na stronach internetowych rp.pl poświęconych temu projektowi.

 

  • ZKPBD zainicjował projekt pt. Funkcjonalność instrumentów demokracji oddolnej w Polsce, który prowadzony jest we współpracy z partnerami o podobnym profilu badawczym w Polsce. Zakończenie projektu i publikacja wyników badań: czerwiec/lipiec 2019.

 

  • ZKPBD bierze udział w projekcie Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Mniejszości Narodowe i Etniczne w Europie. Przewidywane zakończenie projektu i publikacja wyników badań: styczeń/luty 2019.

 

  • ZKPBD zainicjował międzynarodowy projekt naukowo-nadawczy pt. Swiss Democracy – a Chance for other countries? Zakład współpracuje w ramach projektu z Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego w Warszawie oraz z instytutami zajmującymi się badaniem demokracji w Austrii, Holandii, Polsce, Słowenii i Szwajcarii. Przewidywane zakończenie projektu i publikacja wyników badań: koniec 2019.

 

  • Projekt pt.„Wielokulturowość wybranych państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Polski i Szwajcarii. Studia z zakresu historii, socjologii, psychologii oraz ogólnopojętej kultury” prowadzony jest we współpracy z zakładami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce i w Wielkiej Brytanii.