Projekty

 • ZKPBD i Obywatelski Think Thank (LINK…) zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. Program nosi nazwę: Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?.
  W ramach programu przeprowadzona zostanie ogólnokrajowa ankieta w reprezentatywnych środowiskach i grupach społecznych. Wyniki ankiety zostaną zweryfikowane i wraz z wnioskami opublikowane. Ostatecznie zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa w Warszawie, która będzie uwieńczeniem tego programu badawczego. Zakończenie programu przewidywane jest w połowie 2020.
  Link do ankiety
 • Od grudnia 2018 r. ZKPBD wspólnie z portalem Obserwator Polityczny prowadzi nowy projekt pt. Swiss Democracy – Chance for Other Countries?: LINK…. W ramach projektu publikowane są cyklicznie angielskojęzyczne teksty prof. Mirosława Matyi na temat szwajcarskiego systemu politycznego, jako wzorcowego modelu dla innych państw.Planowane zakończenie projektu: maj/czerwiec 2019.
 • Radio SOHO w Chicago USA prowadzi cykliczne wywiady z prof. Mirosławem Matyja na temat funkcjonalności i dysfunkcjonalności demokracji w wybranych krajach, szczególnie w Polsce i w Szwajcarii.Wywiady odbywają się w cyklu dwutygodniowym: LINK
 • ZKPBD zainicjował projekt pt. Funkcjonalność instrumentów demokracji oddolnej w Polsce, który prowadzony jest we współpracy z partnerami o podobnym profilu badawczym w Polsce. Zakończenie projektu i publikacja wyników badań: czerwiec/lipiec 2019.
 • ZKPBD bierze udział w projekcie Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations. Przewidywane zakończenie projektu i publikacja wyników badań: styczeń/luty 2019.

  Międzynarodowy projekt prowadzony przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations, w którym  brał udział ZKPBD, został zakończony. Efektem projektu jest publikacja o tym samym tytule w czasopiśmie PRZEGLĄD NARODOWOŚCIOWY / REVIEW OF NATIONALITIES, No 8/2018. Ze strony ZKPBD w pracach projektu uczestniczył prof. Mirosław Matyja. Jego badania zostały uwieńczone opracowaniem tekstu, pt. Determinant factors of multiculturalism in Switzerland (s. 83-102).

 • ZKPBD zainicjował międzynarodowy projekt naukowo-nadawczy pt. Swiss Democracy – a Chance for other countries? Zakład współpracuje w ramach projektu z Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego w Warszawie oraz z instytutami zajmującymi się badaniem demokracji w Austrii, Holandii, Polsce, Słowenii i Szwajcarii. Przewidywane zakończenie projektu i publikacja wyników badań: koniec 2019.
 • Projekt pt.„Wielokulturowość wybranych państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Polski i Szwajcarii. Studia z zakresu historii, socjologii, psychologii oraz ogólnopojętej kultury” prowadzony jest we współpracy z zakładami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce i w Wielkiej Brytanii.