Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską – I edycja

I. WYMAGANIA OGÓLONE

Studia podyplomowe: „Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich”, są przeznaczone dla absolwentów studiów humanistycznych z dyplomem licencjata (BA), którzy chcą uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego i kultury polskiej jak drugich.

II. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich poza granicami kraju i/lub w Polsce. Absolwent studiów pozna zagadnienia dydaktyki ogólnej: metody nauczania języków oraz ich podstawy naukowe, pozna rolę i znaczenie nauczania języka polskiego jako drugiego. Będzie dysponować również wiedzą z zakresu dydaktyki szczegółowej. Pozna techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i będzie umiał je wykorzystać w praktyce dydaktycznej.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1. Metodyka nauczania podsystemów języka polskiego (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa) 30
2. Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania) 30
3. Planowanie dydaktyczne 30
4. Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 30
5. Nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci 30
6. Gramatyka opisowa języka polskiego 30
7. Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 30
8. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 30
9. Literatura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 30
10. Historia Polski 30
11. Kształtowanie się tradycji i kultury polskiej 30
12. Nauczanie tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski 30
RAZEM:_ 360
13. Praktyki pedagogiczne 60
Ogólna liczba godzin:- 420

IV. PRAKTYKI

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 30 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach.

V. WARUNKI UKOŃCZENIA i UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami.

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Rekrutujemy od 15 czerwca do 1 października 2012. Czesne za całe studia wynosi 1200 GBP, a wiec za 360 godz. nauczania, egzaminy i ocenę prac zaliczeniowych + 60 godz. praktyk pedagogicznych. Opłata może byc rozłożona na 3 raty po 400 GBP każda. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (dostępna ilość miejsc jest nie większa, niż 20 / 30).

2. Studia trwać będą 3 semestry, przeciętnie odbywać się będą 2 dwudniowe zjazdy w miesiącu. Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo będzie to też język angielski. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

3. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich (zgodnie z prawem polskim).

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

– dyplom ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów filologicznych lub historyczno-społecznych
– kserokopia dokumentu tożsamości
– życiorys
– podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
– kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub: TUTAJ…)
– 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
– dowód uiszczenia opłaty za studia

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO (dla osób w Londynie) lub sekretariatu Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (dla osób w Krakowie). Każdy kandydat powinien dodatkowo przesłać swoje CV i kwestionariusz osobowy na adres: a.rabiej@uj.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ:

I SEMESTR

L.p. Nazwa przedmiotu / modułu Liczba godzin
kontak-towych
O/F Forma zaliczenia Forma zajęć Punkty
ECTS
1. Metodyka nauczania
podsystemów języka polskiego
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
6
2. Metodyka nauczania
sprawności językowych
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
6
3. Planowanie dydaktyczne 30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
5
4. Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
4
5. Praktyki pedagogiczne 20 O zaliczenie obserwacje i prowadzenie zajęć 2

Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 23

II SEMESTR

L.p. Nazwa przedmiotu / modułu Liczba godzin
kontak-towych
O/F Forma zaliczenia Forma zajęć Punkty
ECTS
1. Gramatyka opisowa
języka polskiego
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
5
2. Testowanie i ocena w
nauczaniu języka polskiego
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
5
3. Nauczanie języka polskiego
jako drugiego/obcego dzieci
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
6
4. Kultura w nauczaniu języka
polskiego jako drugiego
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
4
5. Praktyki pedagogiczne 20 O zaliczenie obserwacje i prowadzenie zajęć 2

Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 22

III SEMESTR

L.p. Nazwa przedmiotu / modułu Liczba godzin
kontak-towych
O/F Forma zaliczenia Forma zajęć Punkty
ECTS
1. Nauczanie tłumaczenia z j. angielskiego
na j. polski i z j. polskiego na j. angielski.
30 O egzamin ćwiczenia 3
2. Literatura w nauczaniu
języka polskiego jako drugiego
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
4
3. Historia Polski 30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
4
4. Kształtowanie się tradycji
i kultury polskiej
30 O egzamin wykłady
ćwiczenia
2
5. Praktyki pedagogiczne 20 O zaliczenie obserwacje i prowadzenie zajęć 2

Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 


NAJLEPSZE PRACE O JĘZYKU POLSKIM NA WYSPACH

 

Janusz Kulczycki:

„Udaliśmy się na wakacje do Szczecina, skąd pamiętam lody, bo były pyszne.”

 

 

Katarzyna Maszczak:

„W Polsce było fajnie i na pewno nie zapomnę tego czasu nigdy.”

 

 

Maksi Kozińska:
„Jestem Polakiem i powinienem znać język polski.”