Konkurs 2021: Osiągnięcia polskich naukowców, odkrywców, konstruktorów

Zakład Dydaktyki Polonijnej
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
ogłasza konkurs na scenariusz lekcji

 

Osiągnięcia polskich naukowców, odkrywców, konstruktorów

Konkurs jest częścią piątej edycji Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach – 5th Polish Heritage Days 2021 organizowanych przez Ambasadę RP w Londynie.

Cele konkursu:
1. szerzenie wiedzy o polskich naukowcach, odkrywcach, konstruktorach działających współcześnie lub w przeszłości
2. udostępnienie najlepszych scenariuszy szkołom polonijnym
3. rozwijanie metodyki nauczania języka polskiego jako odziedziczonego w szkołach polonijnych

Regulamin konkursu
1. Przedmiotem konkursu są scenariusze lekcji o losach, postawach i osiągnięciach polskich naukowców, odkrywców, konstruktorów działających współcześnie lub w przeszłości. Znalezienie i określenie materiału należy do nauczyciela.
    1.1. Konkurs obejmuje scenariusze zajęć na żywo lub online. Scenariusz zajęć online musi zakładać udział uczestników zajęć w czasie rzeczywistym, aby nauczyciel mógł ocenić postępy uczniów w trakcie zajęć.
2. Scenariusz lekcji powinien zawierać:
    a) cele lekcji, które odzwierciedlają cele konkursu oraz zakładają rozwój języka i sprawności językowych uczniów, dla których język polski jest językiem odziedziczonym
    b) wiek uczniów, dla których jest przeznaczona lekcja
    c) opis czynności nauczyciela i uczniów
    d) czas na realizację poszczególnych części lekcji przy założeniu, że cała lekcja trwa 90 minut
    e) metody oceniania postępów uczniów w czasie lekcji
    f) wszystkie materiały wykorzystane w lekcji
    2.1. W konkursie będą brały udział tylko te scenariusze, które będą zawierały wszystkie elementy a-f.
3. Scenariusze będą oceniane według następujących kryteriów:
    a) wiedza na temat osiągnięć oraz losów i postaw polskich naukowców, odkrywców, konstruktorów, którą mogą zdobyć uczniowie w czasie lekcji, a nauczyciel ma możliwość oceny ich postępów
    b) elementy nastawione na rozbudzenie zainteresowania uczniów, inspirujące i zachęcające do dalszej nauki lub własnych poszukiwań
    c) rozwijanie języka (słownictwa, struktur gramatycznych) i sprawności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania) uczniów, dla których język polski jest językiem odziedziczonym; możliwość oceny postępów językowych w czasie lekcji
    d) wybór metod nauczania, zadań i materiałów odpowiednich dla wieku i aktywizujących uczniów, którzy posługują się językiem polskim jako odziedziczonym
4. W konkursie mogą wziąć udział tylko nauczyciele aktualnie pracujący w szkołach sobotnich.
    4.1. Scenariusz może być przygotowany przez jednego nauczyciela lub zespół składający się z dwóch lub trzech nauczycieli.
    4.2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli mogą złożyć tylko jeden scenariusz.
    4.3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, członkowie ZDP i jury.
5. Termin złożenia scenariuszy lekcji: Termin przedłużony do 25 maja
    5.1. Scenariusze wraz z materiałami należy przesłać elektronicznie na adres zdp@puno.edu.pl
    5.2. Należy podać imię i nazwisko autora lub autorów, nr telefonu, nazwę polskiej szkoły, w której nauczyciel lub zespół pracuje
    5.3. Autor musi wyrazić zgodę na niekomercyjne udostępnianie scenariusza lekcji.
6. Jury konkursu składa się z członków Zakładu Dydaktyki Polonijnej, zaproszonych osób – znawców pracy w szkołach polonijnych oraz czynnych nauczycieli polonijnych.
    6.1. Przedniczącą jury jest mgr Elżbieta Grabska-Moyle zastępczyni kierownika Zakładu Dydaktyki Polonijnej
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2021 podczas V Sympozjum ZDP
8. Nagrody zostaną ufundowane przez Ambasadę RP w Londynie.
9. Wybrane plany lekcji będą umieszczone na stronie internetowej Zakładu Dydaktyki Polonijnej i niekomercyjnie rozpowszechniane wśród polskich szkół sobotnich.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie

Podajemy przykładową listę osób, które mogą być inspiracją do opracowanie scenariusza lekcyjnego:
Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Ernest Malinowski, Kazimierz Funk, Aleksander Wolszczan, Jozef Kosacki, Stefania Jabłońska, Jan Czochralski, Ignacy Domeyko, Cezaria Jędrzejowiczowa de Courteney, Marian Rejewski, Jerzy Rożycki, Henryk Zygalski