Logopedia

Logopedia

LOGOPEDIA

I edycja rocznych studiów podyplomowych
Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO


UWAGA, te studia są dostępne online w czasie rzeczywistym (możesz studiować niezależnie od tego, gdzie mieszkasz). Szczegóły znajdziesz: tutaj…


Ogólna charakterystyka:  Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich/magisterskich (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód logopedy, z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Przygotowują do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji od okresu noworodkowego po adolescencję – w placówkach oświaty i zdrowia, a także w ramach własnej działalności.

Ramowy program studiów: Autorski program studiów podzielony został na cztery bloki tematyczne: medyczny, psychologiczno-pedagogiczny, lingwistyczny oraz logopedyczny. Uzupełnieniem są praktyki logopedyczne w polskich szkołach sobotnich oraz placówkach zdrowia.

Powiększ program…

Tryb studiów: Zaoczny, zjazdy w piątek i sobotę (w godz. 16.00-20.30) oraz niedzielę (w godz. 10.00-20.15), średnio dwa razy w miesiącu. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (lub online w czasie rzeczywistym), zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów – w polskich szkołach sobotnich oraz placówkach zdrowia. Studia trwają dwa semestry (luty 2019 – styczeń 2020) i obejmują łącznie 450 godzin zajęć dydaktycznych.

Harmonogram zajęć:

Rozmowa kwalifikacyjna: 4-5 stycznia 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 13 stycznia 2019

Luty: 8-10, 22-24

Marzec: 8-10, 22-24

Kwiecień: 26-29

Maj: 10-12, 24-26

Czerwiec: 7-9, 21-23

Lipiec: 5-7

Październik: 5-7, 18-20

Listopad: 8-10, 22-24

Grudzień: 6-8, 13-15

Styczeń: 10-12, 24-26

Egzamin dyplomowy: 9 lutego 2020

Język wykładowy: Polski.

Kierownik studiów: mgr Monika Plata – logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Informacje: monika.plata@puno.edu.pl

Kadra studiów: Doświadczeni wykładowcy z renomowanych polskich uczelni, a także praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji w Wielkiej Brytanii.

Rozmowa kwalifikacyjna: 4-5 stycznia 2019 r. w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, oceniająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych, podczas której brane będą pod uwagę: płynność mówienia, dykcja, warunki twarzowo-zgryzowe, fonacja oraz biegłość posługiwania się językiem polskim. Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów online w czasie rzeczywistym, będą miały możliwość uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej w czasie rzeczywistym (po indywidualnym umówieniu się drogą mailową). O przyjęciu na studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Limit miejsc: 40 osób.

Zaliczenie studiów: Uczestnictwo (min. 80%) i aktywność na zajęciach, pomyślny wynik zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk zawodowych, obrona pracy dyplomowej obejmującej studium przypadku pacjenta. Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów online w czasie rzeczywistym, będą miały możliwość zaliczenia praktyk w Londynie we wrześniu 2019. Osobista obecność na egzaminie dyplomowym jest koniecznym warunkiem ukończenia studiów (także dla osób uczestniczących w zajęciach online w czasie rzeczywistym). Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na PUNO – w języku polskim i angielskim.

Czesne: £ 2500 (płatne jednorazowo lub w 3 ratach). Absolwenci PUNO oraz osoby, które uiszczą czesne w formie jednorazowej wpłaty, mogą skorzystać z 5% zniżki.

Harmonogram wpłat czesnego:

Jednorazowa płatność (£ 2375): do 20 stycznia 2019.

Płatność w 3 ratach: 1. rata (£ 1500) do 20 stycznia 2019, 2. rata (£ 500) do 20 marca 2019, 3. rata (£ 500) do 20 maja 2019.

Termin składania dokumentów: Do 20.12.2018 (brana jest pod uwagę data wpływu do sekretariatu PUNO).

Dokumenty do złożenia:

  • rejestracja online lub formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ…
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
  • aktualne zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy oraz audiogram (wyniki badań słuchu)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście  (poniedziałki, środy i czwartki w godz. 14.00-19.00), bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, 240 King Street, London W6 0RF.

Wpłaty za czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy dokonać czekiem lub przelewem na konto:

The Polish University Abroad

sort code: 20-35-90

account number: 60747025

IBAN: GB32 BARC 2035 9060 7470 25

SWIFTBIC: BARCGB22

Barclays Bank Hammersmith Branch

75 King Street London W6 9HY

(w opisie wpłaty należy wpisać kierunek studiów oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia)


ZOBACZ: plakat…