Logopedia

ADRESACI
Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich, w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do prowadzenia badań i działań w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń
diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach, w poradniach logopedycznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów obejmuje 600 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.
Program tworzą bloki tematyczne, których treść zawiera informacje niezbędne dla poznania embriologii, patologii i terapii mowy. Program spełnia wymagania stawiane logopedom zatrudnianym w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.

Zakres tematyczny
Blok I – Medyczny

 • Podstawy anatomii i fizjologii dla logopedów
 • Fizjoterapia w logopedii
 • Audiologia
 • Foniatria – anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu i mowy
 • Podstawy ortodoncji
 • Psychiatria
 • Neurologia

Blok II – Psychologiczno-pedagogiczny

 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Neuropsychologia dziecięca
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Logorytmika
 • Techniki relaksacyjne w logopedii
 • Zaburzenia procesów emocjonalnych u dzieci
 • Psychostymulacyjne metody rozwijania mowy i myślenia

Blok III – Lingwistyczny

 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Glottodydaktyka
 • Ortofonia
 • Kultura języka polskiego

Blok IV – Logopedyczny

 • Wstęp do logopedii
 • Warsztat logopedy
 • Rozwój mowy dziecka
 • Klasyfikacja zaburzeń mowy
 • Wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia)
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Afazja
 • Dyzartia
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Palatolalia
 • Zaburzenia mowy w autyzmie i mutyzmie
 • Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
 • Diagnoza i terapia zaburzeń połykania na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych
 • Emisja i higiena głosu
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób po operacjach całkowitego usunięcia krtani
 • Metodyka pracy logopedycznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Egzamin dyplomowy

120 godzin praktyk – miejsce praktyk wybiera słuchacz po konsultacji z Kierownikiem studiów. Praktyki powinny odbywać się w sprawdzonych i profesjonalnie działających gabinetach logopedycznych.

JĘZYK WYKŁADOWY: Polski

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewelina Woźnicka, logopeda, terapeuta głosu, ENT

KADRA
Zajęcia prowadzą wykładowcy z renomowanych polskich uczelni oraz specjaliści o wysokich kwalifikacjach posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami z określonymi dysfunkcjami (językowymi, komunikacji mowy).

WARUNKI ZALICZENIA

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania
 • Pozytywnie oceniona praktyka
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (osobista obecność na egzaminie dyplomowym jest koniecznym warunkiem ukończenia studiów)

CZAS TRWANIA
Studia trwają cztery semestry. Zajęcia audytoryjne odbywają się dwa razy w miesiącu (w piątki, soboty oraz niedziele) w siedzibie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie lub online w czasie rzeczywistym. Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów – w placówkach oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach zdrowia.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych na PUNO (w języku polskim i angielskim) i uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

CZESNE
1500 GBP rocznie, możliwość wpłat semestralnie

REKRUTACJA
Rozmowa kwalifikacyjna: odbywać się będzie w umówionym indywidualnie terminie, oceniająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych, podczas której brane będą pod uwagę: płynność mówienia, dykcja, warunki twarzowo-zgryzowe, fonacja oraz biegłość posługiwania się językiem polskim. Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów online w czasie rzeczywistym, będą miały możliwość uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej w czasie rzeczywistym (po indywidualnym umówieniu się drogą mailową). O przyjęciu na studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapisy na rozmowy odbywają się po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Termin składania dokumentów: do 30.09.2020

Wymagane dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny (TUTAJ…)
 • deklaracja wpłat czesnego do pobrania (TUTAJ…)
 • dyplom/odpis ukończenia studiów magisterskich
 • zdjęcia legitymacyjne – 2 szt
 • życiorys/CV
 • zaświadczenie od foniatry/laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy oraz audiogram (wyniki badań słuchu)
 • potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną rekrutacja@puno.edu.pl

Wpłaty za czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy dokonać przelewem na konto:

The Polish University Abroad
sort code: 20-35-90
account number: 60747025
IBAN: GB32 BARC 2035 9060 7470 25
SWIFTBIC: BARCGB22
Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street London W6 9HY
(w opisie wpłaty należy wpisać kierunek studiów oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia)