Program

Angielski system Edukacji:

 • Opis systemu angielskiego systemu: wiek rozpoczęcia nauki, podział szkół podstawowe gimnazja, średnie, uniwersytety
 • Zróżnicowanie szkół w systemie brytyjskim
 • Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać nauczycielem w Wielkiej Brytanii
 • Przedmioty nauczane, skrótowo program na każdy poziom
 • Badanie poziomu kompetencji kulturowych
 • Podział klas na różne poziomy i zróżnicowanie z tym związane
 • Wskazanie różnic pomiędzy sposobem pracy w szkole polskiej a angielskiej
 • Wspieranie ucznia bez znajomości języka w angielskiej szkole w szkole podstawowej i gimnazjum
 • System przyjmowania młodzieży do szkoły na poziomie szkoły średniej bez znajomości języka
 • Praca z uczniem słabszym
 • Praca z uczniem trudnym, sposoby dyscyplinowania
 • Organizacja pracy szkoły – semestry, ferie, godziny, przerwy

Funkcjonowanie szkół polonijnych za granicami Polski

 • Podział szkół i związane z tym różnice
 • Ilość godzin spędzonych w szkole i nauczane przedmioty
 • Powody uczestnictwa dzieci w sobotniej szkole
 • Program, który jest realizowany i podręczniki
 • Charakterystyka ucznia, jakie są mocne strony i słabe ucznia
 • Na czym polega dwukulturowość lub wielokulturowość, jak z takim uczniem pracować
 • Badanie kompetencji kulturowych
 • Psychopedagogiczne problemy w polskich szkołach sobotnich
 • Funkcjonowanie szkół polonijnych w innych krajach, np. Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hiszpanii, Islandii

Przygotowanie szkoły do przyjęcia dziecka z doświadczeniem migracji

 • Psychopedagogiczne skutki migracji
 • „Pułapka migracyjna”
 • Rekomendacje dla rodziców, szkoły i wychowawcy klasy objęcia odpowiednią pomocą dziecka z doświadczeniem migracyjnym,
 • Problemy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci migrujących

Zarejestrowane szkoły na tydzień przed datą szkolenia otrzymają szczegóły techniczne.