Uchwała Senatu PUNO (20.06.2018)

Uchwała Senatu Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Stanowisko Senatu PUNO

W czasie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią Senatu RP poświęconego PUNO, które odbyło się 8 maja 2018r, pod nieobecność przedstawicieli PUNO Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller i Dyrektor Wojciech Tyciński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawarli w swych wypowiedziach nieprawdziwe informacje o PUNO.

Informacje te wprowadziły obecnych na posiedzeniu Senatorów w błąd, a w wyniku opublikowania ich na czytanych na całym świecie stronach internetowych Senatu RP, naruszone zostały dobra osobiste naszej uczelni jako osoby prawnej wyrządzając istotną szkodę wartościom niemajątkowym PUNO, dzięki którym PUNO może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań.

 

Następujące oświadczenia ministra Piotra Müllera są niezgodne z prawdą:

(1) Powiedział, że PUNO „nie ma statusu uczelni“ i powtórzył to oświadczenie dziewięciokrotnie.

PUNO w rzeczywistości jest szkołą wyższą powstałą w 1949 roku z pomocą władz brytyjskich po likwidacji w latach 1946-1949 wydziałów polskich przy uniwersytetach w Anglii i Szkocji, w tym Wydziału Lekarskiego przy University of Edinburgh, Wydziału Weterynaryjnego przy Royal Veterinary College w Liverpoolu, Polskiej Szkoły Architektury przy University of Liverpool i Polskiego Wydziału Prawa w Oxford University. Według prawa angielskiego PUNO jest jednym z „charitable private universities” zarejestrowanym w Charity Commission pod numerem 298510 i przez nią regulowanym. W Wielkiej Brytanii na tych zasadach funkcjonuje około 20 prywatnych uczelni.

W 2016 roku Komisja Europejska dokonała walidacji PUNO i zarejestrowała PUNO pod nazwą Polish University Abroad nadając PUNO PIC (Participant Identification Number) oraz prawo ubiegania się o granty naukowo-badawcze. Obecnie PUNO, wraz z trzema innymi uniwersytetami, jest beneficjentem grantu nr 734602, finansowanego przez program Horizon 2020, Marie Sklodowska Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange.

Według prawa II Rzeczypospolitej, które obecnie stało się częścią prawa polskiego, a przede wszystkim Dekretu Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 1952 r., PUNO jest prywatnym uniwersytetem na prawach uczelni publicznych.

Status PUNO, jako szkoły wyższej, został także potwierdzony przez prawo III Rzeczypospolitej, której władze w ustawie z dnia 6 lutego 1998 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 203) uznały wszystkie nadane przez PUNO tytuły i stopnie naukowe, w tym 138 doktorskich, 109 magisterskich i 56 doktorów habilitowanych. III RP tym samym odcięła się od praktyki czasów PRL nieuznawania PUNO jako wyższej uczelni. Istnieją liczne dokumenty potwierdzające te fakty.

(2) Powiedział, że PUNO nie ma i nigdy nie miał uprawnień do nadawania tytułów oraz że „formalnie zaś stopnie nadawały uczelnie z różnych stron świata, ale nie bezpośrednio PUNO, bo ono nigdy nie miało uprawnień. Nie może wydawać dyplomów ani doktorskich ani podyplomowych“.

PUNO, działając w ramach prawnych opisanych powyżej, ma prawo nadawania tytułów oraz dyplomów. W swojej historii PUNO nadał 650 dyplomów: bakalarskich (licencjackich), magisterskich, doktorskich oraz doktoratów honoris causa. Dyplomy te są uznawane na świecie. Zostały też ostatecznie, po 45 latach okresu zwalczania PUNO przez władze PRL, uznane przez III Rzeczpospolitą wyżej wspomnianą ustawą z dnia 6 lutego 1998r.

(3) Powiedział, że PUNO, „nawet gdyby to była uczelnia, to miałaby charakter stricte dydaktyczny“

Bogata działalność naukowo-badawcza PUNO, jako głównego ośrodka twórczej myśli akademickiej i intelektualnej polskiej emigracji na świecie jest bardzo dobrze udokumentowana, m.in. w pracach naukowo-badawczych polskich akademików z Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. PUNO tylko w bieżącym roku organizuje, lub uczestniczy w organizacji trzech międzynarodowych konferencji naukowych, a wydawnictwo naukowe PUNO Press wyda w tym roku cztery książki.

Badania naukowe, o szerokim zakresie tematycznym, prowadzone są w 10 zakładach dydaktycznobadawczych PUNO. Seminaria doktoranckie PUNO – jedno w zakresie nauk humanistycznych, drugie – z nauk społecznych – wspomagają uczestników w pracy nad doktoratem i uzyskaniu stopnia naukowego doktora na PUNO albo na uniwersytecie krajowym. Od roku 2013 prowadzone jest w języku angielskim seminarium pod nazwą 20th Century Polish History Seminar dla naukowców brytyjskich i polskich, zajmujących się najnowszą historią Polski. PUNO Press wydaje rocznik „Zeszyty Naukowe PUNO“ oraz inne publikacje książkowe pracowników Uniwersytetu i współpracujących uczelni. Polonijny Naukowy Ośrodek Stażowy służy naukowcom i studentom polskim, którzy przeprowadzają badania w Wielkiej Brytanii. Konferencje naukowe od dziesiątków lat są organizowane przez PUNO i jego pracownicy naukowi biorą również udział w konferencjach organizowanych na świecie. PUNO reprezentowany jest na kluczowych miedzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. uczestniczył w Międzynarodowych Konferencjach „Nauka a jakość życia” w Wilnie; współorganizował z PAU w Krakowie konferencję EUROEMIGRANCI.PL, 2013; wziął udział w 7th European Public Health Conference, Glasgow 2014 r., a także w The 20th IEA World Congress of Epidemiology, Anchorage, Alaska, USA, 2014; The European Social Science History Conference, Belfast, April 2018 oraz w 25th International Conference of Europeanists, Chicago, March 2018 i w wielu innych. Niejednokrotnie na tych międzynarodowych konferencjach nie było naukowców z Polski, a PUNO było jedyną uczelnią reprezentującą polską naukę.

(4) Powiedział: „Obecnie PUNO prowadzi, przynajmniej o tym informuje, studia podyplomowe i zamierza prowadzić studia licencjackie. A w jaki sposób to robi? Tak naprawdę wykorzystuje osobowość prawną, bodajże, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, czyli de facto to nie PUNO prowadzi te podyplomowe studia, tylko prywatna szkoła z Polski. Tak że to jest pod podwójnym szyldem. Formalnie to nie PUNO wydaje dyplomy, bo PUNO nie może wydawać dyplomów, ani doktorskich, ani studiów podyplomowych, ani jakichkolwiek innych studiów […]. To dotyczy całego PUNO, PUNO mówi, że to są ich zasoby, tyle osób pracuje w PUNO. Przy czym większość z tych osób to są osoby, które dojeżdżają z Polski, to nie jest tak, że są tam na stałe, tam pracują i tam rozwijają ten aspekt kulturalny Polski, aspekt naukowy. To są osoby dojeżdżające, de facto dorabiające przez prowadzenie zajęć w Londynie”.

PUNO od 2009 roku wprowadził do swojej oferty szereg studiów podyplomowych, których dyplomy nadaje wykorzystując własną osobowość prawną. Studia podyplomowe PUNO są istotną dla licznych rzesz młodej Polonii formą kształcenia, pomagającą w karierze zawodowej i ułatwiającą poszukiwanie pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Absolwenci większości kierunków podyplomowych uzyskują wyłącznie dyplomy PUNO. Kilka kierunków PUNO organizował, bądź organizuje wspólnie z Uniwersytetem Jagielońskim, Uniwersytetem Łódzkim oraz Ośrodkiem Kształcenia Kadr ATENA w Słupsku. W tych przypadkach absolwenci otrzymują podwójne dyplomy. Wszystkie kierunki realizują programy na poziomie akademickim oraz posiadają kadrę specjalistyczną. Żaden kurs nie jest i nie był prowadzony we współpracy z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie.

PUNO nie jest miejscem dorabiania dla kadry akademickiej z Polski. Profesorowie z Polski wspomagają nasze działania, ale funkcjonowanie uczelni opiera się na pracy kadry zamieszkałej na stałe w Wielkiej Brytanii o międzynarodowym dorobku naukowo-badawczym. Praca w PUNO odbywa się w dużej mierze na zasadzie wolontariatu. Kierownictwo i pracownicy naukowi nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, poza skromnymi honorariami za prowadzone zajęcia dydaktyczne, a formalnie wynagradzany jest tylko personel administracyjny. Wykładowcy z Polski otrzymują zwrot kosztów podróży oraz symboliczne honoraria, w zasadzie pokrywające koszty przygotowania zajęć. Szereg wykładowców z Polski przekazuje te sumy na rzecz budżetu PUNO. W tym kontekście użycie sformułowania “polscy profesorowie dorabiają” może stanowić naruszenie dóbr osobistych tych osób, gdyż wyrządza szkodę ich reputacji w macierzystych uczelniach w Polsce.

 

Dyrektor Wojciech Tyciński udzielił na posiedzeniu Komisji następujących, nieprawdziwych informacji.

 

(1)Powiedział: „Były takie lata, kiedy to wsparcie finansowe było bardzo znaczące, na finansowanie różnego rodzaju projektów przeznaczano rocznie miliony złotych”.

PUNO nigdy nie dostawał wsparcia MSZ rzędu milionów złotych rocznie, jedynie drobne dotacje na projekty typu konferencje czy wydawnictwa. Od początku lat dziewięćdziesiątych przedstawiciele PUNO zabiegali u najwyższych władz polskich o wsparcie – od ówczesnej Premier poprzez wielu ministrów. PUNO otrzymał wsparcie od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na konferencji w 1991 roku.

(2) W słowach: „Być może więc otwarcie się na język angielski i prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń w języku angielskim pomogłoby PUNO trochę mocniej stanąć na nogach i pomyśleć o stworzeniu w przyszłości sytuacji, w której mogłoby starać się o status jednostki akademickiej“, powtórzył nieprawdziwą informację, że PUNO nie jest uczelnią akademicką i sugerował, że prowadzi działalność jedynie w języku polskim.

PUNO ma długą tradycję współpracy naukowej i dydaktycznej z międzynarodowymi społecznościami akademickimi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i innych krajach. Od 2013 roku PUNO prowadzi w języku angielskim cykl seminariów poświęconych istorii Polski w XX wieku, w którym, obok pracowników naukowych PUNO, biorą udział naukowcy z wielu brytyjskich uniwersytetów (z London School of Economics, University College London, Oxford University, Goldsmiths College – London University, Manchester University, Warwick University i innych). O nieustającym zaangażowaniu PUNO w szerszą społeczność brytyjską świadczy również niedawna konferencja naukowa Brexit and Polonia, w której wziął udział poseł do Izby Gmin Andy Slaughter i członek Izby Lordów Baroness Hamwee. PUNO regularnie publikuje materiały konferencyjne oraz książki naukowe w języku angielskim.

 

Zobowiązujemy Rektora PUNO,

  1. by, odwołując się do art. 51 ust. 4 Konstytucji RP, zwrócił się z wnioskiem do przewodniczącej Komisji ds. Emigracji i Łązności z Polakami za GranicąSenator Janiny Sagatowskiej o umieszczenie na stronie internetowej Senatu RP i dołączenie do stenogramu posiedzenia, tekstu niniejszej Uchwały Senatu PUNO, obok zniesławiającego PUNO materiału z obrad senackiej Komisji z dnia 8 maja 2018r.
  2. by zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Spraw Zagranicznych z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie rozmów w celu określenia warunków zadośćuczynienia i wyrównania powstałej szkody niemajątkowej oraz niezwłocznego podjęcia dalszych działań w interesie polskiej nauki za granicą i dostarczenia licznym rzeszom młodej Polonii w Wielkiej Brytanii możliwości zdobywania wyższego wykształcenia w języku polskim.

 

Ponadto,

w wyniku ustaleń kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionych w dniu 9 stycznia 2018 r. podczas spotkania przedstawicieli kolegium rektorskiego PUNO z ówczesnym Sekretarzem Stanu ds. Nauki profesorem Aleksandrem Bobko i dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Juliuszem Szymczak-Gałkowskim, mamy uzasadnione oczekiwanie (reasonable expectation) rozpoczęcia przez MNiSW finansowania i niezwłocznego rozpoczęcia w PUNO dwóch licencjatów według projektu przygotowanego przez PUNO. Według danych brytyjskiego Office for National Statistics w Zjednoczonym Królestwie obecnie oficjalnie rezyduje ponad milion Polaków, w tym 900 tysięcy osób przybyłych z Polski od roku 2004. Badania prowadzone na PUNO ujawniają dodatkowo, że średnia wieku dorosłych Polaków w UK to 32 lata; wykształcenie średnie posiada 31%, wyższe – 32%. W Anglii rezyduje od 200 do 300 tysięcy ustabilizowanych życiowo Polaków. Ta grupa to ludzie z małych miast i wsi polskich, którzy w latach 2004-2016 przeznaczyli na podniesienie poziomu życia w kraju ojczystym więcej, niż wyniosła pomoc Unii Europejskiej. W samym tylko roku 2016 wysłali oni do Polski ok. 3 miliardy funtów. Są to w większości ludzie młodzi, którym PUNO pragnie stworzyć możliwości zdobywania wyższego wykształcenia.

Senat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Londyn 20 czerwca 2018 r.


Do wiadomości:

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Minister Spraw Zagranicznych
  • Marszałek Senatu RP
  • Senator Aleksander Bobko
  • Senatorowie, członkowie Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich