Regulamin Komisji Dyscyplinarnej (20.06.2018)

Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie

 

§1. Wstęp

Zasady postępowania dyscyplinarnego są ważne dla funkcjonowania Uniwersytetu. Pomagają one pracownikom i studentom działać dla dobra całej uczelni i zgodnie z prawem. Uniwersytet oczekuje, że studenci oraz pracownicy będą zawsze postępować zgodnie ze wszystkimi przyjętymi przez uniwersytet zasadami i procedurami. Procedury dyscyplinarne określone niniejszym regulaminem są konieczne, aby studenci i pracownicy, którzy złamali zasady postępowania oczekiwane przez uniwersytet, byli traktowani w każdym przypadku sprawiedliwie, konsekwentnie i uczciwie.
Niniejszy regulamin i zawarte w nim procedury zostały opracowane w zgodzie z Kodeksem Postępowania ACAS (ACAS Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures) z marca 2015 r. oraz Statutem PUNO.
Procedury opisane w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich studentów i pracowników PUNO. Nie mają one zastosowania do osób pracujących na własny rachunek lub osób oddelegowanych do Uniwersytetu, które są objęte procedurami własnego pracodawcy.
Wszelkie działania, które negatywnie wpływają na Uniwersytet, jego pracowników, pracowników, studentów, gości lub przedstawicieli, takie jak zaniedbania, naruszenia zasad pracy lub niebezpieczne praktyki, mogą prowadzić do postępowania dyscyplinarnego.

 

§2. Oczekiwania Uniwersytetu od studentów i pracowników

 1. Aby zawsze przestrzegali zasad, regulaminów i procedur Uniwersytetu.
 2. Aby wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zasadami i standardami, których oczekuje się od spełnianej przez nich funkcji.
 3. Aby postępowali właściwie i zgodnie ze wszystkimi zasadami, regulaminami i procedurami uniwersytetu w stosunkach z kolegami, studentami, klientami, gośćmi odwiedzającymi uczelnię rozumiejąc wpływ swojego zachowania na innych.
 4. Aby utrzymali utrzymywali profesjonalne relacje z kolegami / współpracownikami i słuchaczami oraz traktowali wszystkich z godnością i szacunkiem.
 5. Aby zabiegali u swoich przełożonych o wyjaśnienie oczekiwań, zachowań i zasad, jeśli nie mają co do nich pewności.
 6. Aby współpracowali z osobami zajmującymi się potencjalną sprawą dyscyplinarną dotyczącą ich i traktowali osoby zajmujące się sprawą dyscyplinarną uprzejmie i z szacunkiem.

 

§ 3. Oczekiwania studentów i pracowników od Uniwersytetu

 1. Konsekwentnego, uczciwego i sprawiedliwego traktowana przez Uniwersytet spraw dyscyplinarnych
 2. Nieformalnego rozwiązywania drobnych naruszeń dyscypliny.
 3. Zbadania odnośnych faktów przed podjęciem formalnych działań dyscyplinarnych.
 4. Pisemnego doradztwa na wszystkich etapach formalnego postępowania w sprawach dotyczących charakteru skargi, przedstawienia dowodów, świadków i czynników łagodzących przed podjęciem decyzji.
 5. Prawa do obecności rzecznika (zgodnie z definicją w Kodeksie Postępowania ACAS), kolegi z Uniwersytetu na każdym etapie procedur, z wyjątkiem procedur nieformalnych.
 6. Prawa do bycia traktowanym z uprzejmością i szacunkiem.
 7. Prawa do odwołania się od kar dyscyplinarnych.
 8. Prawa do pisemnego powiadomienia o wszelkich przesłuchaniach dyscyplinarnych, które powinny odbywać się w rozsądnym czasie i miejscu.
 9. Prawa do kopii wszystkich przechowywanych przez Uniwersytet zapisów tworzonych w ramach odnoszących się do pracownika lub studenta procedur dyscyplinarnych.

 

§4. Kategorie postępowania uzasadniające wszczęcie procedur dyscyplinarnych

Wykroczenia uzasadniające wszczęcie postępowania dyscyplinarnego Uniwersytetu dzielą się na dwie kategorie:

 1. Niewłaściwe postępowanie
  Niewłaściwe postępowanie jest mniej poważnym naruszeniem zasad Uniwersytetu. Dotkliwość i częstotliwość naruszenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu poziomu ostrzeżenia. Poniższa lista, która nie jest ani wyczerpująca, ani wyłączna, podaje niektóre z wykroczeń, które Uniwersytet uważa za niewłaściwe:

  1. Brak ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów dotyczących pracownika lub bliskiego członka rodzina
  2. Niezgłoszenie wyroku skazującego za przestępstwo lub ostrzeżenia policyjnego
  3. Drobne naruszenie przepisów finansowych
  4. Uporczywe drobne naruszenia regulaminów Uniwersytet
 2. Rażąco niewłaściwe postępowanie
  Rażąco niewłaściwe postępowanie jest naruszeniem regulaminów Uniwersytetu i zasad dyscyplinarnych, która jest tak poważne, że stanowi fundamentalne naruszenie zaufania między osobą dopuszczającą się takiego postępowania a Uniwersytetem.
  Oto niektóre z wykroczeń, które Uniwersytet uważa za rażąco niewłaściwe postępowanie. Ta lista nie jest wyczerpująca ani wykluczająca:

  1. Każda forma napaści lub przemocy fizycznej
  2. Kradzież, umyślne nadużycia, oszustwa, ukrywanie braków lub fałszowanie dokumentów lub kont
  3. Poważne naruszenie przepisów finansowych
  4. Poważne naruszenie reputacji Uniwersytetu
  5. Umyślne nieuprawnione ujawnianie stronom trzecim jakichkolwiek poufnych informacji lub własności intelektualnej
  6. Nieprzestrzeganie prawa w działaniach biznesowych
  7. Akty dyskryminacji, znęcania się, nękania lub wiktymizacji pracowników, studentów lub osób odwiedzających Uniwersytet, które godzą w godność tej osoby
  8. Celowe plagiaty
  9. Używanie lub rozdawanie nielegalnych substancji na terenie uczelni
  10. Umyślne uszkodzenie mienia należącego do Uniwersytetu, jego studentów, klientów, gości lub współpracowników
  11. Poważna niesubordynacja
  12. Obraźliwe zachowanie
  13. Poważne nadużycie etyki badań
  14. Ukryte nagrywanie osób lub zebrań, tj. Nagrywanie bez wyraźnej zgody

 

§5. Nieformalna procedura dyscyplinarna

W przypadku drobnych naruszeń dyscypliny, bezpośredni przełożony dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać sprawę poprzez nieformalne rozmowy, potwierdzając te rozmowy na piśmie lub poprzez nieformalne ostrzeżenie ustne. W nieformalnym ostrzeżeniu ustnym przełożony omówi charakter i okoliczności niewłaściwego postępowania i zaproponuje środek zaradczy oraz ramy czasowe, w których należy naprawić uchybienia. Żaden zapis nieformalnego ustnego ostrzeżenia w ramach tej procedury nie będzie przechowywany w aktach osobowych. Jeśli takie podejście nie rozwiąże problemu lub powtarzające się drobne naruszenia dyscypliny, zostanie zastosowana formalna procedura dyscyplinarna.

 

§6. Formalna procedura dyscyplinarna

 1. W sprawach dotyczących studentów formalną procedurę dyscyplinarną rozpoczyna dziekan wydziału lub dyrektor instytutu.
 2. W sprawach dotyczących pracowników formalną procedurę dyscyplinarną rozpoczyna Rektor
 3. Formalną procedurę dyscyplinarną prowadzi Komisja Dyscyplinarna powołana i działająca zgodnie z pp 63-69 Statutu PUNO.
 4. Komisja Dyscyplinarna ma prawo zwrócić się do Senatu o powołanie członków zastępczych na czas prowadzenia konkretnego, formalnego postępowania dyscyplinarnego.
 5. Komisja dyscyplinarna, niezwłocznie po rozpoczęciu formalnej procedury w sposób określony w p. 6.1 i 6.2, prowadzi bezstronne dochodzenie, którego celem jest zebranie faktów. Komisja powiadamia pisemnie osobę objętą postępowaniem, że dochodzenie ma miejsce. W ramach dochodzenia Komisja może odbywać wstępne rozmowy z osobą objętą dochodzeniem w celu ustalenia faktów.
 6. Po przeprowadzeniu dochodzenia Komisja Dyscyplinarna przeprowadza formalne zebranie dyscyplinarne. Osoba objęta dochodzeniem ma prawo w nim uczestniczyć w obecności rzecznika zdefiniowanego w Kodeksie Postępowania ACAS, a mianowicie kolegi z Uniwersytetu.
 7. Informacja o formalnym zebraniu dyscyplinarnym powinna zostać wysłana do osoby objętej postępowaniem co najmniej 5 dni wcześniej.
 8. Podczas formalnego zebrania osoba objęta dochodzeniem i jej rzecznik mają prawo do przemawiania, zadawania pytań i prywatnej rozmowy między sobą. Osoba towarzysząca nie ma jednak prawa do udzielania odpowiedzi na pytania w imieniu osoby przeciw której toczy się postępowanie. lub do adresowania spotkania, jeśli nie życzy sobie tego lub nie pozwala pracodawcy na wyjaśnienie sprawy.
 9. Formalne zebranie dyscyplinarne może zostać odroczone w celu dodatkowych wyjaśnień lub zebrania dodatkowych informacji. Informacja o nowym terminie formalnego zebrania dyscyplinarnego powinna zostać wysłana do osoby objętej postępowaniem co najmniej 5 dni wcześniej.
 10. Po zakończeniu formalnego postępowania Komisja Dyscyplinarna podejmuje decyzję większością głosów. Komisja Dyscyplinarna pisemnie informuje o osobę, przeciw której toczy się postępowanie o decyzji i ewentualnych działaniach dyscyplinarnych określonych w p 65 i 68 Statutu PUNO.Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Senatu na zasadach określonych w p. 69 Statutu PUNO. Odwołanie może nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania decyzji Komisji Dyscyplinarnej. Odwołanie, wraz uzasadnieniem, musi być skierowane na piśmie do Rektora. Uczelnia będzie dążyć do rozpatrzenia odwołania w ciągu czterech tygodni, chyba, że strony uzgodnią inaczej.