Regulamin Komisji ds. Odznaczeń (20.06.2018)

Regulamin Komisji ds.Odznaczeń Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie Uchwała Senatu z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

§ 1

 1. Komisja ds.Odznaczeń działa zgodnie ze § 29, 30,31, 32 Statutu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.
 2. Do zadań komisji należy:
  1. Opiniowanie wniosków o nadanie godności doktoratu honoris causa i profesora honorowego.
  2. Opiniowanie wniosków o nadanie tytułu profesor emeritus. Tytuł ten może być nadany pracownikowi PUNO odchodzącemu na emeryturę, który zajmował stanowisko profesorskie w trakcie swojej pracy w PUNO i wykazał się szczególnymi zasługami dla Uniwersytetu.
 3. Do składania wniosków o nadanie godności honorowych upoważnieni są nauczyciele akademiccy PUNO.
 4. Komisja w swojej działalności może zasięgać opinii wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów o wysokim autorytecie akademickim

 

§ 2

 1. Doktorat honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Komisja wyłoniona przez Senat przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys  kandydata,   ze   szczególnym  uwzględnieniem  działalności  naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • informacja o laudatorze.
 3. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku Senat podejmuje uchwałę o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa PUNO.
 4. Uchwała Senatu podejmowana jest bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwały niezbędna jest obecność na posiedzeniu 2/3 członków Senatu uprawnionych do głosowania.
 5. Nadanie godności Doktora Honoris Causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.

 

§ 3

 1. Tytuł profesora honorowego lub profesora emeritusa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie może być nadany pracownikowi PUNO odchodzącemu na emeryturę, który zajmował stanowisko profesorskie w trakcie swojej pracy w PUNO i wykazał się szczególnymi zasługami dla Uniwersytetu.
 2. Wszczęcie postępowania o nadanie te tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora, dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub kierownika zakładu, którego członkiem był kandydat do wyróżnienia.
 3. Komisja ds. Odznaczeń przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu profesora honorowego lub profesora emeritusa.
 4. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, Senat podejmuje uchwałę o nadanie kandydatowi tytułu profesora honorowego lub profesora emeritusa PUNO.
 5. Uchwała Senatu podejmowana jest bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwały niezbędna jest obecność na posiedzeniu 2/3 członków Senatu uprawnionych do głosowania.
 6. Nadanie godności profesora honorowego lub profesora emeritusa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.

 

§ 4

Podobne postępowanie dotyczy innych wniosków o nadanie wyróżnień i odznaczeń Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.