Regulamin

 1. Na seminarium przyjmowani są kandydaci ze stopniem magistra.
 2. Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie PUNO dyplomu magisterskiego, CV oraz wypełnić na miejscu ‘kartę wpisu’.
 3. Przed przyjęciem na seminarium obowiązkowa jest rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Kandydaci są przyjmowani na okres minimum 2 lat a maximum 6 lat.
 5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Na program dydaktyczny składa się 8 seminariów i dwie indywidualne konsultacje oraz 4 seminaria w języku angielskim.
 6. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność prowadzi do skreślenia z listy bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 7. Opłata za seminarium jest płatna z góry za cały rok i wynosi £600. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty, pierwszej do połowy października, a drugiej do połowy lutego każdego roku akademickiego.
 8. Seminarzyści są zobowiązani do zaprezentowania postępów w swojej pracy raz na semestr (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego).
 9. PUNO gotowe jest do udzielania pomocy w znalezieniu opiekuna naukowego pracy i promotora.
 10. Seminarzyści mogą zaproponować swojego opiekuna naukowego i promotora.
 11. Przed przystąpieniem do obrony pracy doktorskiej seminarzyści muszą zdać lub przedstawić zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka obcego, zdać egzamin z wybranej dyscypliny naukowej oraz swojego przedmiotu kierunkowego. Dyscypliny dodatkowe do wyboru w naukach humanistycznych i społecznych to: filozofia, historia, pedagogika, nauki o polityce, socjologia, psychologia.
 12. Kandydaci powinni wykazać posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym, wymienionym w wykazie czasopism naukowych. Zalecany jest też udział w przynajmniej dwóch konferencjach naukowych.