KONFERENCJA NAUKOWA: „Sytuacja dzieci i młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”

KONFERENCJA NAUKOWA:  „Sytuacja dzieci i młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii oraz Zakład Badań nad Emigracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie zorganizowali konferencję naukową na temat: „Sytuacja dzieci i młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 roku – Analiza i Przewidywania” która odbyła się w POSK w Londynie 25 lutego 2012 r. Wspomniane wydarzenie było pierwszym z cyklu trzech poświęconych sprawom migracji i adaptacji Polaków na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii po 2004 roku.

Celem szczegółowym pierwszego spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat: danych dotyczących obywateli polskich (w szczególności dzieci i młodzieży), przybyłych do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, a przede wszystkim odpowiedź na pytania:

 1. Jaki jest stan liczbowy dzieci i młodzieży urodzonych w Wielkiej Brytanii po 2004 roku (np. na podstawie wydanych paszportów)?
 2. Jak zmieniała się ilość dzieci uczęszczających do szkół polskich w tym okresie (np. ilości uczniów na koniec kwietnia 2004 roku; na dzień 1 września 2004r. ; oraz ilość dzieci we wrześniu 2008 i na dzień dzisiejszy, tj. ostatni dzień grudnia 2011)?
 3. Jaki jest przekrój wiekowy dzieci i młodzieży? Jaki jest przydział do poszczególnych klas (ilość uczniów w zerówkach, klasach: I – VI, Gimnazjum i klasach AS i A-level)?
 4. Jakie nowe szkoły powstały w W.B. po 2004 roku ? Na jakich zasadach są prowadzone i finansowane?
 5. Jakie cele i charakter edukacji młodzieży w Wielkiej Brytanii się zmieniły? Porównanie kolejnych migracji (powojennej, post- solidarnościowej i po wstąpieniu Polski do UE).
 6. Czy jest liczba małżeństw polskich oraz mieszanych zawartych w W.B? Ile dzieci ochrzczono? Jakie są prognozy dalszego przyrostu liczby młodzieży?

Celem ogólnym proponowanej debaty było przedstawienie aktualnej sytuacji demograficznej Polaków w Wielkiej Brytanii oraz naukowa refleksja nad wyzwaniami edukacyjnymi i społecznymi jakie stanęły przed polskimi organizacjami w Zjednoczonym Królestwie po 2004 roku. A także uszczegółowiona analiza wyzwań, które niosą za sobą konieczność podejmowania wysiłku oświatowego i kulturalnego.

Nikt nie zatrzyma bowiem współczesnych procesów cywilizacyjnych związanych z falą emigracyjną Polaków. Zatem szeroka refleksja społeczna (wsparta oglądem naukowców na ten temat) wydaje się potrzebą chwili. Nie chodzi tu jednak o uproszczoną refleksję sprowadzającą się do przedstawienia samych faktów, ale o poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla rozwoju edukacji i kultury polskiej rodaków, którzy znaleźli się w Wielkiej Brytanii. O ich polską edukację w chwili obecnej i w przyszłości.

W konferencji pragnęliśmy wykorzystać doświadczenia istniejących organizacji polskich oraz placówek edukacyjnych, które od dawna zajmują się rozwojem kultury i nauki wśród polskiej emigracji. Nie mniej istotnym zadaniem tej konferencji było skupienie w jednym miejscu i nad wspólnym tematem wszystkich zainteresowanych losem Polaków w Zjednoczonym Królestwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji polskich dzieci i polskiej młodzieży. Warto bowiem już dzisiaj podjąć próbę i określić (na podstawie zebranych danych): jakie będzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, którzy podejmą się nauczania młodych Polaków, za 5 czy 10 lat?

Liczymy, że organizacja tego przedsięwzięcia stała się interesującym impulsem dla ciekawych rozwiązań i podjętych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej inicjatyw. W tym kontekście nasze przedsięwzięcie ma charakter początku edycji cyklu projektu naukowego, mającego na celu określenie twórczych treści programowych dotyczących życia i rozwoju Polaków w Wielkiej Brytanii.

Z tego też powodu dwie kolejne konferencje zostaną poświęcone następującej tematyce: Dwukulturowość – jej pozytywne i negatywne aspekty na przykładzie Wielkiej Brytanii ; „Polish Societies” na Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii obecnie i w przeszłości – badania komparatystyczne.

Adresaci konferencji:
 1. Zainteresowani badacze z terenu W. Brytanii i Polski oraz praktycy, np. nauczyciele.
 2. Przedstawiciele władz RP, którzy realizują, bądź podejmą określone działania wspomagające: bieżącą edukacje dzieci i młodzieży, rozwój instytucji kulturalno-oświatowych promujących kulturę polską wśród przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia Polaków urodzonych w UK.
 3. Publicyści.

Fotorelacja z konferencji: Facebook…