dr Paulina Kierzek-Trzeciak


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003-2010 asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta.

Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie pracy Dźwięk, muzyka i percepcja słuchowa w prozie polskiego modernizmu do roku 1939 przygotowanej pod kierunkiem Profesora Włodzimierza Boleckiego w IBL PAN.

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium w ramach subsydium prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego w latach 2003-2005 oraz stypendium START dla młodych naukowców w latach 2008-2010). Brała udział w kilku grantach naukowych, m.in. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności czy Modernizm w literaturze polskiej XX wieku.

Redaktorka publikacji naukowych oraz czasopism uniwersyteckich („Czytanie literatury”, „Acta Universitatis Lodziensis”), książek beletrystycznych i wydawnictw dla dzieci (w tym także pisanych w oparciu o język empatyczny/język serca i w zgodzie z zasadami Porozumienia bez Przemocy/Nonviolent Communication).

Trenerka umiejętności psychospołecznych rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz nauczycielka twórczego pisania. Prowadzi warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Współpracowała między innymi z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Polskim Towarzystwem Dyslektycznym, Łódzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Heleny Kertz w Łodzi, stowarzyszeniem Kobiety.lodz.pl oraz wieloma firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi.

W latach 2011-2014 właścicielka firmy szkoleniowej CreArte, a obecnie Learner Support Worker w New Directions w Reading oraz blogerka pisząca o rozwoju osobistym, twórczym pisaniu i poszukiwaniu własnego stylu w obu tych obszarach. Więcej informacji: http://paulinakierzek.com/.

OBSZARY BADAWCZE

 • Literatura w ujęciu interdyscyplinarnym (zwłaszcza związki literatury z muzyką oraz psychologią i naukami społecznymi)
 • Antropologia zmysłów, literackie reprezentacje zmysłów (przede wszystkim słuchu i percepcji słuchowej)
 • Proza polskiego modernizmu
 • Twórcze pisanie jako narzędzie rozwojowe, terapeutyczne i edukacyjne
 • Wykorzystanie technik warsztatowych w pracy dydaktycznej
PUBLIKACJE

Książki
 • Muzyka w “Żywych kamieniach” Wacława Berenta, Kraków 2004.
Redakcja – publikacje naukowe i prace zbiorowe
 • Z naszej perspektywy. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Łódź 2014.
 • Wiśniewski J., Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po roku 1945, Łódź 2013.
 • Woźniak-Łabieniec M., Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury, Łódź 2012.
 • Mirosława Puchalska, Wokół Młodej Polski. Szkice i sylwetki, Warszawa 2008.
 • Polska literatura najnowsza – poza kanonem, Łódź 2008.
 • Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie, Warszawa 2006.
Redakcja – książki dla dzieci
 • Bajkolotem ponad Łodzią, Łódź 2014.
 • Latające bajki-pomagajki, cz. 2, Łódź 2013.
 • Latające Babcie z Plusem, Łódź 2013.
 • Latające bajki-pomagajki, cz. 1, Łódź 2012.
Artykuły naukowe

2012-2013:

Artykuły w ramach projektu Sensualność w kulturze polskiej:

 • Dźwięk a przestrzeń w literaturze
 • Pejzaż dźwiękowy i jego składniki
 • Fonosfera
 • Akuzja
 • Ekfraza muzyczna
 • Audialna terminologia literaturoznawcza
 • Literackie reprezentacje dźwięku
 • Słuch wewnętrzny w prozie modernistycznej
 • Sensualność w teoriach Przybyszewskiego
 • Dźwięk w teoriach Przybyszewskiego
 • Przybyszewski-synestezja
 • Sensytywi
 • Pejzaż dźwiękowy w „Dużych literach” Adama Ciompy
 • Percepcja głosu w „Dużych literach” Adama Ciompy
 • Słuchowisko radiowe
 • Radio według Peipera

2011:

 • Ekfraza muzyczna, czyli o opisie muzyki raz jeszcze, w: Młodopolska synteza sztuk, red. Ratuszna i R. Sioma, Wydawnictwo UMK, Toruń.

2009:

 • Wokół „partytur literackich”, „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 147-153.

2008:

 • „Oni wszyscy, cholera, mają inaczej” (Baronowa Późna Jesień Miłki Malzahn), w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, pod red. P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 90-104.
 • Którędy do kanonu?, [wstęp w: ] Polska literatura najnowsza – poza kanonem, pod red. P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 5-7.

2007:

 • Percepcja słuchowa a muzyka. Na przykładzie przedwojennej prozy Jarosława Iwaszkiewicza, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, pod. red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 237-254.
 • „Południe fauna” czyli o pewnym zdarzeniu bachicznym w Żywych kamieniach Wacława Berenta, w: Poza światem… Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze i filmie XX wieku, red. T. Cieślak i M. Woźniak-Łabieniec, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 101-110.

2006:

 • Muzyka w twórczości Wacława Berenta, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 7-41.
 • Wystarczy się wsłuchać, „Teksty Drugie” 2006, nr 4, 116-122.
 • Kompetencja muzyczna jako kompetencja literacka? Wokół problematyki „literatura a wiedza o muzyce”, w: Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i E. Dąbrowskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, s. 480-493.
 • Akustyczno-muzyczny model percepcji w powieści o muzyku (rekonesans), w: Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 627-637.
 • Zmysły w słowa zaklęte. Na przykładzie W słońcu jaguara Italo Calvino, „Tekstualia” nr 4 (kwiecień/maj 2006), s. 161-165.
 • Tokarczuk Gra na wielu bębenkach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteratria Polonica” 8, 2006, s. 449-452.
 • Skazani na pamięć. O bohaterach Kulki z chleba Jana Jakuba Kolskiego, w: Obrazy przeszłości w literaturze współczesnej polskiej i czeskiej/ Obraz minulosti v současné české a polské literatuře, red. J. Heczko i L. Martinek, Katowice-Opava 2006, s. 189-199.

2005:

 • Homme fatal nie chce spać, czyli szkic do portretu z mężczyzną w tle, w: Płeć w literaturze i filmie XX wieku, pod red. M. Woźniak-Łabieniec i T. Cieślaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 31-38.
 • Hasła: Wacław Berent, Anna Bolecka, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Katarzyna Grochola, Adam Jarzębski, Stanisław Trembecki, w: Warszawski Przewodnik Literacki, pod red. P. Cieliczki, Fundacja na Rzecz  Badań Literackich, Warszawa 2005.

2004:

 • Narracja i tożsamość, część druga, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 245-254.