mgr Monika Kmiecik


Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplomowany Coach. Asystentka w Zakładzie Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Członkini Polish Psychologists’ Association. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. z dziećmi i ich rodzicami w obozie dla uchodźców w Polsce; dziećmi ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi w angielskich szkołach podstawowych oraz polskimi migrantami mieszkającymi w Londynie. W pracy psychologa stosuje podejście poznawczo – behawioralne. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności wokół problemów akulturacji psychologicznej emigrantów, stresu akulturacyjnego, wartości i tożsamości kulturowej oraz psychologii dziecięcej.

OBSZARY BADAWCZE

 

Prowadzone przeze mnie w 2010 roku badania dotyczyły zagadnienia procesu akulturacji do nowej kultury w zależności od preferowanego przez jednostkę stylu radzenia sobie ze stresem i poziomu lęku jako cechy. Badanie zostało przeprowadzone na grupie Polaków mieszkających w Londynie w Wielkiej Brytanii. Do badania wyodrębniono grupę 80 osób mieszkających w Londynie minimum dwa lata.

Badania prowadzono przy użyciu Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI autorstwa D. Spielberger, R.L. Gorsucha, R. E. Lushene; Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS autorstwa N.S. Endler, J. D. A. Parker, Skali Samooceny SES autorstwa M. Rosenberga oraz Metody własnej.

Za pomocą metody własnej badano trudności adaptacyjne, poczucie integracji społecznej, zadowolenie z życia oraz stosowane strategie akulturacyjne. Skala trudności adaptacyjnych powstała w oparciu o kwestionariusz Colleen Ward Sociocultural Adaptation Scale. Skala do badania zadowolenia z życia oparta została na skali użytej w badaniach Pawła Boskiego, prowadzonych w Polsce, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych w latach 1986 – 1990. Skala Poczucie integracji ma swoją podstawę w koncepcji anomii Krzysztofa Korzeniowskiego oraz w kwestionariuszu Krystyny Balawajder, użytym do badania polonii belgijskiej. Strategie akulturacyjne mierzono skalą stworzoną na podstawie narzędzia Johna Berry’ego Mutual Intercultural Relations in Plural Societies.

Weryfikacja hipotez badawczych pozwoliła na wyprowadzenie dwóch istotnych wniosków dotyczących wpływu lęku jako cechy i stylów radzenia sobie ze stresem na proces akulturacji. Wysoki poziom lęku jako cechy u emigrantów powoduje trudności w adaptacji społeczno – kulturowej, obniża zadowolenie z życia i poczucie własnej wartości. Stosowanie przez emigrantów stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach utrudnia przystosowanie w sferze społeczno – kulturowej, obniża zadowolenie z życia oraz samoocenę.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – uczestnictwo
  • Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii, PUNO
  • Mosty akulturacyjne: młodzi polscy naukowcy na uczelniach w Wlk.Brytanii
  • PUNO Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 – 1990
  • Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich