prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk


Profesor UJK w Kielcach. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2012-2016 – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. Od 2012 r. do dziś – kierownik Zakładu Dziennikarstwa w macierzystym Instytucie. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Autorka ponad 100 artykułów naukowych oraz sześciu publikacji.

Członek (od 2010), Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor afiliowany PUNO w Londynie. Od 2012 – redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. W latach 2008-2017 – Sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” [Kielce]. Brała czynny udział kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych o zasięgu międzynarodowym i zagranicznych, których tematyka obejmuje medioznawstwo, politologię, socjologię, historię, bibliologię, pedagogikę. Prowadzi tematyczne seminaria magisterskie i doktoranckie o tematyce emigracyjnej na UJK oraz PUNO.

OBSZARY BADAWCZE

 • Polskie media na emigracji, szczególnie w Wielkiej Brytanii w XX I XXI wieku
PUBLIKACJE

Ksiązki napisane
 • Londyński “Nowy Czas” w XXI wieku – 2017 – w opracowaniu wydawniczym

 

Książki wydane
 • Bluszcz” w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2003, s. 414.
 • Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 295 + 1nlb.
 • Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” w latach 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 482 + 2 nlb.
 • Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2011, s. 301 + 1 nlb.
 • Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 184.
 • Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 346.

 

Konferencje Naukowe – wystąpienia

Czynny udział z referatami w:

 • 64 konferencjach naukowych , w tym: 8 międzynarodowych (Londyn – 7, Lwów – 1)
 • 26  krajowych o międzynarodowym zasięgu
 • 30 krajowych

 

Artykuły naukowe

120 artykułów  naukowych  w punktowanych czasopismach z zakresu nauk humanistycznych I społecznych – np.:

 • “Rocznik Historii Prasy Polskiej” [Kraków], „Studia Medioznawcze” [Warszawa],
 • “Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” [Kielce],
 • „Media i Społeczeństwo” [Bielsko-Biała],
 • „Toruńskie Studia Bibliologiczne”,
 • „Przegląd Historyczno-Oświatowy”[Warszawa],
 • „Politeja” [Kraków], „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” [Warszawa],

w tym: kilka ukazujących się za granicą: “Respectus Philologicus” (Wilno), “Pamiętnik Literacki” (Londyn”, “Zeszyty Naukowe PUNO” (Londyn), “Nowy Czas” [Londyn]

także w tym: 20 artykułów – w wieloautorskich publikacjach zwartych

 

Inne publikacje

32 recenzje prac naukowych;

19 innych artykułów, obejmujących sprawozdania z konferencji naukowych, warsztatów naukowych, wernisaży, teksty do katalogów artystów plastyków, biogramy artystów, posłowie do tomiku poetyckiego debiutującej literatki