prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk


Autorka jest prof. zw. dr hab., pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, a w latach 2012-2016 – dyrektora macierzystego Instytutu. Od 2012 r. kierownik Zakładu Dziennikarstwa, a od 2020 po reorganizacji – kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Autorka ponad 140 artykułów naukowych oraz dziewięciu publikacji.

Członek (od 2010), Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor afiliowany PUNO w Londynie. Od 2012 – redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. W latach 2008-2017 – Sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” [Kielce]. Członek Rady Naukowej czasopism: „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” [Białystok], „Przegląd Polsko-Polonijny” [Bielsko-Biała], „Przegląd Biblioteczny” [Warszawa].
Brała czynny udział kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych o zasięgu międzynarodowym i zagranicznych, których tematyka obejmuje medioznawstwo, politologię, socjologię, historię, bibliologię, pedagogikę. Prowadzi tematyczne seminaria magisterskie i doktoranckie o tematyce emigracyjnej na UJK oraz PUNO.


Kontakt:

Zakład Medioznastwa
email: chwastyk.kowalczyk@puno.ac.uk

PUBLIKACJE

 • „Bluszcz” w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,
 • Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943, Kielce 2005, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,
 • Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego,
 • Katyń, Dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego,
 • Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, Kielce 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Londyński „Pamiętnik Literacki”- organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, Kielce 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku, Kielce 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – w druku.

ENGLISH VERSION

She works at the Institute of Journalism and Information at the Jan Kochanowski University in Kielce. In the years 2009-2012 she was the deputy director for Scientific Affairs, and in the years 2012-2016 the director of the Institute’s parental organisation. Since 2012, Head of the Journalism Department. Her research field is the exile and emigration press, especially in Great Britain.

She has authored over 140 scientific articles and nine compact publications:

 • „Ivy” in the years 1918-1939. Social topics, cultural and literary issues, Kielce 2003, Publisher of the Świętokrzyska Academy,
 • London „Polish Daily” 1940-1943, Kielce 2005, Publisher of the Świętokrzyska Academy,
 • London “Polish Daily and Soldiers’ Daily” in the years 1944-1989. Daily newspaper as a medium of cultural communiqué, Kielce 2008, Publisher of the Jan Kochanowski University of Humanities and Life Sciences,
 • Katyń, Displaced Persons, PKPR in Polish refugee magazines, Kielce 2011, Publisher of the Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences,
 • Image of the Poles’ education abroad in the exile magazines, Kielce 2014, Publisher of the Jan Kochanowski University,
 • „Technology and Science” – an elite magazine of the Polish Engineers in Great Britain, Kielce 2015, Publisher of the Jan Kochanowski University,
 • London „Nowy Czas / New Time” at the beginning of the 21st century , Kielce 2019, Publisher of the Jan Kochanowski University,
 • London’s “Literary Memoir” – unit of the Union of Polish Writers Abroad in the years 1976-2019, Kielce 2019, Publisher of the Jan Kochanowski University,
 • Polish female journalists in emigration in 20th and 21st century, Kielce 2021, Kielce 2019, Publisher of the Jan Kochanowski University – in print.

Since 2010 – Member of the Press Studies Committee of the Polish Academy of Sciences (PAN) Branch in Kraków, since March 2015 – Member of the Committee’s Board; affiliated professor at Polish University in Exile (PUNO) in London. Since 2012 – editor-in-chief of the resumed 'PUNO Scientific Papers’ [London]. In the years 2008-2017 – Scientific secretary and co-editor of the „Yearbook of Bibliology and Press Studies ” [Kielce]. Member of the Scientific Council of the following magazines: „Scientific Journal of the Institute of Women’s Studies” [Białystok], „Polish and Polonia Review” [Bielsko-Biała], „Librarian Review” [Warsaw].
She participated actively in several dozen national scientific conferences with international range, including media science, political science, sociology, history, bibliology, and pedagogy. She conducts thematic master’s and doctoral seminars about emigration at UJK and PUNO.