Dr hab. Ewa Danowska


Ewa Danowska, ur. 12 II 1962 r. w Radłowie. W 1986 r. ukończyła historię w WSP w Krakowie, pracując też w Studenckim Radiu „Centrum”. Pracę doktorską obroniła w 1995 r., a habilitacyjną w 2008 r. Zatrudniona w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, obecnie jako kierownik Działu Zbiorów Specjalnych. W latach 2008-2015 pracowała w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Instytucie Dziennikarstwa, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej jako profesor nadzwyczajny. Obecnie wykładowca studiów podyplomowych bibliotekarskich w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Autorka czterech książek.

Ponad 150 artykułów naukowych, ponad 100 popularnonaukowych oraz ok. 50 referatów na konferencje naukowe, recenzent prac doktorskich, wniosków grantowych i in. Członek kolegium redakcyjnego m.in. miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” i stała autorka, a także stała współpracowniczka miesięcznika „Mówią Wieki”. W kręgu zainteresowań: historia prasy XVIII i XIX w., dzieje mediów, popularyzacja historycznych zagadnień kultury materialn ej i społeczeństwa, edytorstwo źródeł.


Kontakt:

Zakład Medioznastwa

PUBLIKACJE

  • Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVV-XVIII wieku, Kraków 2011.
  • Józef Weyssenhoff (1860-1932)- pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, Kielce 2015.
  • Wojna światowa 1914-1918.Moje wspomnienia i przeżycia bojowe skreślił Emanuel de Charlenz Hohenauer gen. bryg. WP, na wojnie pułkownik wojsk austriackich, Kraków 2018.
  • Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006.