dr Joanna Janicka


Doktor nauk humanistycznych.

Główne kierunki badawcze: Naukowe zainteresowania pracownika ukierunkowane są na szeroko rozumiane, wielokulturowe dziedzictwo rozwijające się we współczesnej Europie w nierozerwalnym związku z turystyką, i jej społecznym charakterem. Rozwój ośrodków o istotnym, kulturowym znaczeniu w Europie na przestrzeni dziejów oraz rozwój regionalny. Autorka i współautorka książek z zakresu historii, m.in mniejszości narodowych, dziedzictwa kulturowego, periodyków, artykułów i recenzji krajowych i regionalnych dot. turystyki, rozwoju regionalnego. Stypendystka Société Historique er Littéraire Polonaise w Paryżu dla młodych naukowców i badaczy. Trener regionalny w zakresie funduszy UE na rzecz kultury.

Obecnie: Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ds. oceny projektów oraz opracowania ekspertyz; Niezależny ekspert zewnętrzny do oceny strategicznej projektów UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 20014-2020, Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki.


OBSZARY BADAWCZE

PUBLIKACJE