dr Joanna Janicka


Doktor nauk humanistycznych.

Główne kierunki badawcze: Naukowe zainteresowania pracownika ukierunkowane są na szeroko rozumiane, wielokulturowe dziedzictwo rozwijające się we współczesnej Europie w nierozerwalnym związku z turystyką, i jej społecznym charakterem. Rozwój ośrodków o istotnym, kulturowym znaczeniu w Europie na przestrzeni dziejów oraz rozwój regionalny. Autorka i współautorka książek z zakresu historii, m.in mniejszości narodowych, dziedzictwa kulturowego, periodyków, artykułów i recenzji krajowych i regionalnych dot. turystyki, rozwoju regionalnego. Stypendystka Société Historique er Littéraire Polonaise w Paryżu dla młodych naukowców i badaczy. Trener regionalny w zakresie funduszy UE na rzecz kultury.

Obecnie: Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ds. oceny projektów oraz opracowania ekspertyz; Niezależny ekspert zewnętrzny do oceny strategicznej projektów UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 20014-2020, Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki.


OBSZARY BADAWCZE

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Kursie Kultury Polskiej, Uniwersytecie Trzeciego Wieku
 • Udział w naborze kandydatów (konkursie) na ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w Programie Inteligentny Rozwój. Efekt: zatwierdzenie mojej kandydatury na eksperta zewnętrznego NCBiR w dziedzinie kultura i turystyka
 • Napisanie projektu do realizacji przez PUNO i Polską Szkołę przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie nt. podniesienia jakości i metod pracy polskich nauczycieli w Wielkiej Brytanii  z uczniami dwujęzycznymi. Projekt napisany zgodnie z kryteriami instytucji finansującej tj. Ambasady Polskiej w Londynie
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Kursie Kultury Polskiej, Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Studiach podyplomowych dla nauczycieli prowadzonych przez PUNO
 • Przeprowadzenie badań metodą sondażu diagnostycznego na temat: Emigracja z Polski i krajów Europy Wschodniej do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2017

PUBLIKACJE

Książki Wydane
 • Janicka J. 2000, Maurycy hrabia Zamoyski. Zarys losów życiowych i politycznych oraz wgląd w struktury gospodarcze ordynacji, Wydawnictwo NORBERTINUM, Lublin. ss. 1-246; ISBN 83-7222-051-4
 • Janicka J. 2007, Żydzi Zamojszczyzny 1864-1915, Wydawnictwo NORBERTINUM, Lublin, ss. 1-360; ISBN 978-83-7222-301-2
 • Janicka J., Kotowski R., Testy sprawdzające z historii dla kandydatów na studia humanistyczne. 1999. Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 1-137, ISBN 83-227-1370-3
 • Sawicki B., Janicka J. (red.), 2011, Wielowymiarowe aspekty turystyki kulturowej, Pracownia Poligraficzna UP w Lublinie, Lublin; ss. 214; ISBN 83-923569-2-6. Współredaktor
 • Janicka J. (red.), 2011, Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Pracownia Poligraficzna UP w Lublinie, Lublin, ss. 209. ISBN 83-923569-3-4
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Janicka J. (red.), 2012, Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce, Pracownia Poligraficzna UP w Lublinie,  Lublin, ss. 183; ISBN 83-923569-4-2

 

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • 2009 (listopad) – „Dziedzictwo kulturowe w turystyce”, Warszawa, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych – udział w ogólnopolskiej konferencji naukowo-branżowej/wygłoszenie referatu; publikacja.
 • 2010 (maj) – „Turystyka szansą na pracę w obliczu Euro 2012” – udział w krajowej konferencji naukowo-branżowej/wygłoszenie referatu na konferencji organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski: „Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie”.
 • 2010 (wrzesień) – International Conference “Homo Cracoviensis. Meet living history” udział w międzynarodowej konferencji naukowo-branżowej na zaproszenie Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Kraków (na koszt organizatora, konferencja o charakterze szkoleniowym).
 • 2011 (czerwiec) – Międzynarodowa Konferencja w Szklarskiej Porębie/Gospodarka turystyczna w regionie – udział w konferencji/publikacja w wykazie dorobku.
 • 2011 (sierpień) – International Conference: „Muzeum we współczesnym świecie” – udział w naukowej konferencji/Ukraina – wygłoszenie referatu w  języku języku rosyjskim (publikacja w zestawieniu dorobku). Uczestnictwo na zaproszenie Muzeum z Żółkwi (Ukraina) – Музей Замойських у Козлувці – культурний інститут гідний XXI століття
 • 2011 (październik) – udział w międzynarodowej naukowej konferencji: „Porcelana-Fajans: Nauka-biznes-polityka” na Ukrainie (Oposznia). Wygłoszenie referatu w języku rosyjskim + publikacja (Janicka J., Mazurek-Kusiak A., Завод фарфора и фаянса в Чмелёве (Польша) – туристическое и культурно – образовательное влияние предприятия на развитие городской местности (Fabryka porcelany i fajansu w Ćmielowie (Polska) – turystyczne oraz kulturotwórcze oddziaływanie przedsiębiorstwa na rozwój lokalnego ośrodka – artykuł przyjęty do druku w roczniku „Ukraińskie porcelanoznawstwo)”. Wg informacji organizatora, artykuł zostanie opublikowany styczeń-luty 2013 r.
 • 2011 (grudzień) – III Forum Wymiany Doświadczeń, Lublin (organizator: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS” – udział seminarium nauka-biznes – wsparcie dla sfery nauki i biznesu.
 • 2012 (29-30.11) – Udział w konferencji w Kijowie na zaproszenie Ministerstwa Kultury Ukrainy w dniach 29-30 listopada 2012 r. Muzeum pod otwartym niebem : prezentacja, wystąpienie udział w panelowej dyskusji.

 

Artykuły Naukowe
 • Janicka J. 1997/1998. M. Kozaczka, Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939, Rzeszów 1996, ss. 240 [w:] „Rocznik Tarnowski”, s. 259-261.
 • Janicka J. 1997. Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa; pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 1996, ss. 183 [w:] „Rocznik Bialskopodlaski”, t. V, s. 236-238.
 • Janicka J. 2000. Sprawozdanie z II konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków 24-26.11.1998, „Almanach Historyczny”, t. II, s. 275-279.
 • Janicka J. 1999/2000. K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999; „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 2000, nr 3 (195), s. 401-404; tejże 2000. „Rocznik Tarnowski”, s. 231-235.
 • Janicka J. 1999. K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 2 (4), Lublin, s. 37-38.
 • Janicka J. 2000/2001, K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999, „Rocznik Bialskopodlaski” t. VIII-IX, s. 367-371.
 • Janicka J. 2001. Rzecz o konwersji. Przypadki zmiany wyznania przez Żydów zamieszkałych w obrębie dóbr Ordynacji Zamojskiej w latach 1864-1915, „Rocznik Chełmski”, nr 7, s. 91-108.
 • Sawicki B., J. Janicka, 2009. Region lubelski, jako świadectwo dziejowego współistnienia wielu kultur, których dziedzictwo sprzyja rozwojowi turystyki [w:] Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur, pod red. T. Studzienieckiego, Gdynia-Lubieszynek, s. 97-108.; ISBN 978-83-927537-0-40, 99 ark. wyd. pkt. 3
 • Sawicki B., Janicka J. 2009. Dziedzictwo kulturowe i kultura instytucjonalna katalizatorem ruchu turystycznego na przykładzie przygranicznego województwa lubelskiego, [w:] Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. pkt. 1,5
 • Sawicki B., Janicka J. 2009. Rola dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w kreowaniu markowego produktu turystycznego, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia pkt. 1,5
 • Janicka J. 2010. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w zakresie dbałości o pomniki dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego, [w:] Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce. Warszawa, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.  100% wkładu.
 • Janicka J., Jakubiuk M. 2010. Rola Muzeum Południowego Podlasia w kształtowaniu lokalnego produktu turystycznego, [w:] A. Przybyła, W. Wytrążek, Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 117-130.
 • Janicka J., Wójcicka D., 2010. Tradycja szansą na identyfikację i promocję walorów turystycznych województwa lubelskiego w Unii Europejskiej, [w:] A. Przybyła, W. Wytrążek, Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 131-144.
 • Janicka J., Koproń J., 2010. Historia, tradycje i architektura sakralna w Jabłecznej na Południowym Podlasiu jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Turystyka religijna, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. (DCCCXXXIX) 765, Szczecin, s. 125-135. 50% wkładu. Janicka J., Sawicki B., 2010. Dziedzictwo kulinarne przejawem turystycznych walorów przygranicznego regionu lubelskiego, [w:] Elżbieta Puchnarewicz (red.)    Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Warszawa: Wydawnictwo LIBRON, ISBN: 978-83-62196-06-7, s. 309-321.
 • Koproń J., Janicka J., 2010. Sanktuarium w Wąwolnicy jako istotny czynnik rozwoju produktu turystycznego w trójkącie Kazimierz Dolny-Puławy-Nałęczów [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Turystyka religijna, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. (DCCCXXXIX) 765, Szczecin, s. 509-519.
 • Janicka J., 2011, Możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich [w:] Jakość życia – Aspekty turystyczne i rekreacyjne, pod red. M. Drużkowskiego, Wydawnictwo Abaton, Kraków 2011, ss.  167-186.  ISBN 973-83-61569-24-4;
 • Janicka J., 2011, Chrześcijańskie ośrodki wschodniej Polski świadectwem wspólnej tradycji pielgrzymowania, [w:] Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, pod. red. Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka, ZN nr 648, „Ekonomiczne problemy usług” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin; s. 187-200, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
 • Janicka J., 2011, Kulturowe destynacje Federacji Rosyjskiej, [w:] Dziedzictwo kulturowe narodów świata i jego znaczenie w turystyce, pod red. E. Puchnarewicz, Warszawa, s. 145-164.
 • Janicka J., 2011, Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na rozwój turystyki w Polsce (2007-2013) w kontekście współpracy samorządów z branżowymi organizacjami pozarządowymi, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, pod red. A. Rapacza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 447-459, ISBN 978-83-7695-124-9, ISSN 1899-3192.
 • Janicka J., 2011, Музей Замойських у Козлувці – культурний інститут гідний XXI століття (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – instytucja kultury na miarę XXI wieku), [w:] Muzeum we współczesnym świecie, pod red. Z. Kaskun, Lwowska Galeria Sztuki oraz Wyd. “Rastr – 7”, Lwów, s. 75-81.
 • Janicka J., 2011, Walory kulturowe Zamojszczyzny potencjałem rozwoju turystycznego przygranicznego powiatu Polski, [w:] Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, pod red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, Warszawa, s. 117-140.
 • Mazurek-Kusiak A.K., Janicka J., 2011, Podatkowe i społeczno-ekonomiczne aspekty finansowania wczasów pracowniczych przez ZSŚS na przykładzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, pod. red. A. Stasiaka, Łódź. 50% wkładu.
 • Janicka J., (red.) 2011, „Ginące zawody” i ich rola w promowaniu dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego, [w:] Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Pracownia Poligraficzna UP w Lublinie, Lublin, ss. 209. ISBN 83-923569-3-4.
 • Janicka J., 2012, Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu), [w:] Popyt turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, „Zeszyty Naukowe” nr 700, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 85, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 33-46. ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
 • Janicka J.,  2012, Wpływ ustawy o usługach turystycznych na podaż i jakość usług pilockich i przewodnickich w województwie lubelskim w latach 1997-2012, [w:] „Zeszyty Naukowe” nr 723, „Ekonomiczne problemy usług”: „Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne, usługi komercyjne”, B. Wankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 219-230.

 

Inne Publikacje
 • Janicka J., Szkolenia w turystyce w kontekście zmian ustawowych i ich wpływ na rynek    usług w latach 1997-2012. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Janicka J., Mazurek-Kusiak A.K., Porcelain and Faience Factory in Ćmielów (Poland) – tourism and culture shaping influence of the enterprise on the development of the local town (Завод фарфора и фаянса в Чмелёве (Польша) – туристическое и культурно- образовательное влияние предприятия на развитие городской местности). – wydawca: Ministerstwo Kultury Ukrainy i Muzeum Państwowe w Oposzni.