dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz


Specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne w czasopismach polskich i zagranicznych. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka, ESPES i Medialica, a także Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozofii Technologii oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego; adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO, dyrektorka Mediateki (2011-2015); kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (2012-2016), obecnie adiunkt tamże. Uczestniczka licznych konferencji w kraju I za granicą, poświęconych tematyce naukowej, artystycznej i społecznej. Autorka książki “Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku epistemologii jak gdyby i podmiotowi tak jakby”, wyróżnionej w konkursie im. Stefana Morawskiego na najlepszą rozprawę w dziedzinie estetyki w roku 2012. (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013), oraz monografii „Cyborg Persons or Selves” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019). Współredaktorka książek poświęconych, sztuce, komunikacji wizualnej i kwestiom społecznym. Zdobywczyni licznych grantów i koordynatorka projektów m.in. TICASS (Technologies of Imaging in Communication, Art and SOcial Sciences) i TPAAE (Trascultural Perspectives in Art and Artistic Education) w ramach MSCA-RISE H2020.