Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <NAJMNIEJSZY UNIWERSYTET ŚWIATA


PAMIĘĆ . UMIŁOWANIE
PUNO.edu.PL
NAJWIĘKSZE IDEE CZŁOWIEKA


NAUKA . OJCZYZNA

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <


> UTW <

> KKP <

> Doktorat <


> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <
> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


INFORMACJE=> Zakład Dydaktyki Polonijnej ...OD STUDENTÓW

PUNO - Uniwersytet Jagielloński
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO
- II edycja -

Zjazdy - I semestr  2013/2014:

I zjazd: 5-6 października 2013
[z inauguracją studiów]
II zjazd: 19-20 października 2013
III zjazd: 9-10 listopada 2013
IV zjazd: 23-24 listopada 2013
V zjazd: 30 listopada -1 grudnia 2013
VI zjazd: 14-15 grudnia 2013
VII zjazd: 4-5 stycznia 2014
VIII zjazd: 11-12 stycznia 2014
IX zjazd: 18-19 stycznia 2014
X zjazd: 25-26 stycznia 2014

Sesja egzaminacyjna:
29 stycznia - 10 lutego 2014
Sesja poprawkowa:
17 - 23 lutego 2014

Zajęcia:

- Soboty: 15:00 - 20:00
[15:00-16:30, 16:45‐18:15,
18:30-20:00]
- Niedziele: 10:00 - 19:15/20:00
[10:00-11:30, 11:45-13:15, 14:15- 15:45,
16:00-17:30, 17:45-19:15]

_________________________

Polski Uniwersytet
Na Obczyźnie

Zakład Dydaktyki Polonijnej

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: ike@puno.edu.pl
DRUGA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: "Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich"

LONDYN, 1 października 2013


Rosnące zapotrzebowanie na nauczanie języka polskiego w Wielkiej Brytanii wymaga przygotowania kadry nauczycieli do pracy z młodzieżą polską, która staje się lub jest już dwujęzyczna. Studia, skierowane do nauczycieli języka i kultury polskiej, zwrócą szczególną uwagę na nauczanie części systemu językowego polszczyzny oraz sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie w monologu i dialogu, rozumienie tekstów pisanych, redagowanie prac pisemnych). Osobne zajęcia zostaną poświęcone nauczaniu kultury polskiej i poznawaniu polskich tradycji. Prowadzący przedstawią nowoczesne metody nauczania, zgodne ze standardami europejskimi. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów w tym zakresie, pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ oraz pracowników Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO. Absolwenci studiów otrzymają dyplom, który może się przydać także w Polsce, gdzie uczy się coraz więcej dzieci imigrantów i migrantów.

Do pobrania: ULOTKA
REKRUTACJA I OPŁATY:

Rekrutacja trwa od 15 kwietnia 2013 do końca września 2013. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi i wpłaty przyjmuje Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Adres siedziby PUNO znajduje się w kolumnie po lewej stronie (pod grafiką studiów).

Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 340 godzin. Na każdy semestr przypada 150 godz. zajęć dydaktycznych oraz 20 godzin praktyk nauczycielskich. Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo język angielski w przypadku zajęć z nauczania tłumaczenia. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

Pełna opłata za studia wynosi: 1200 GBP

Wpłat można dokonywać:

- gotówką w rektoracie PUNO lub
- czekiem wystawionym na PUNO lub
- przelewem na konto (dane do przelewu nad grafiką studiów w kolumnie po lewej stronie).

WYMAGANIA OGÓLNE:

Od kandydatów wymagamy wykształcenia wyższego, z preferencją dla ukończonych studiów humanistycznych (minimum BA). Mile widziane doświadczenie w nauczaniu w środowisku polonijnym lub ogólnodydaktyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
- kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
- CV
- podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub do pobrania TUTAJ…)
- 2 zdjęcia do dokumentów (3,5 x 4,5 cm)
- dowód uiszczenia opłaty za studia

Dokumenty należy dostarczyć do rektoratu PUNO. Jednocześnie należy przesłać
KWESTIONARIUSZ oraz CV na adres: a.rabiej@uj.edu.pl


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:


I. Kwalifikacje absolwenta. Absolwent studiów:

- jest przygotowany do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich
- zna zagadnienia dydaktyki ogólnej: metody nauczania języków oraz ich podstawy psychologiczne i dydaktyczne
- zna rolę i znaczenie nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego
- dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki szczegółowej
- zna techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i potrafi je wykorzystać w praktyce dydaktycznej.


II. Program studiów:


I SEMESTR
- ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE:

II SEMESTR

L.p.
Nazwa przedmiotu / modułu

Liczba godzin
kontak-towych

O/F
Forma zaliczenia
Forma zajęć
Punkty
ECTS
1.
Nauczanie języka polskiego
jako drugiego/obcego dzieci

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
2.
Kultura w nauczaniu języka
polskiego jako drugiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
3.
Literatura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
4.
Historia Polski i kształtowanie się
tradycji i kultury polskiej

30

O
egzamin
konserwatorium
5
5.
Nauczanie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
5
6.
Praktyki pedagogiczne

20

O
zaliczenie
na ocenę
obserwacje i prowadzenie zajęć
2

RAZEM
17030


- ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DRUGIM SEMESTRZE:

III. Praktyki

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek zaliczenia praktyk pedagogicznych łącznym wymiarze 40 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach w Londynie. Istnieje także możliwość odbycia praktyk w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach letnich kursów dla obcokrajowców (lipiec-sierpień). Koszty przyjazdu i pobytu w Polsce pokrywają wówczas indywidualnie uczestnicy studiów. Mogą przy tym skorzystać z oferty noclegowej niedrogiego domu studenckiego w centrum Krakowa.

IV. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów oraz otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami. Studia kończą się ponadto prezentacją dyplomową.


Jola: "Doskonale przygotowane merytorycznie studia, dają narzędzia do nauczania języka i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii".

Hubert: "Język polski jako szósty język w Unii Europejskiej przyciągnie z czasem wielu chętnych do nauczenia się go, a do tego przygotowują te studia".

Maksi: "To od naszych kwalifikacji zalezy w dużym stopniu polska edukacja NASZYCH dzieci. Te studia pokazują nie tylko jak uczyć cudze, ale i swoje dzieci".

Wiola: "Zdobyta na studiach wiedza daje dodatkowe kwalifikacje zawodowe albo pozwala podnieść już posiadane. Prowadzi też do wypracowania własnych metod nauczania".

Emilia: "Główna motywację do studiowania tego kierunku odnajduję w samej sobie. Mam tu szansę ugruntowania swej wiedzy, podjęcia działań praktycznych i dalszego rozwoju zawodowego".

Ola: "Podjęłam te studia, bo chciałam podnieść swe kwalifikacje, poznać metody i techniki pracy z uczniami dwujęzycznymi. W przyszłości bardzo mi to pomoże w pracy w polskiej szkole sobotniej".

Irena: "Świetna kadra profesorska, bardzo sympatyczna atmosfera na zajęciach, ciekawe tematy, wysoki poziom. Gorąco polecam te studia!"_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________