Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


- Zakład Dydaktyki Polonijnej -

Nauczanie Języka Polskiego
STUDIA PODYPLOMOWE

=>
  Strona pierwszej edycji...
=>  Strona  drugiej  edycji...
=>  Strona  trzeciej  edycji...

Polski Uniwersytet
Na Obczyźnie

Zakład Dydaktyki Polonijnej

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: nauczanie@puno.edu.pl

NAUCZANIE
JĘZYKA POLSKIEGO


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

10
                    Przykazań Nauczyciela Polonijnego
REKRUTACJA: V edycja Nauczania

LONDYN, 23 czerwca 2017
Polski Uniwersytet na Obczyźnie ogłasza nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską, które rozpoczną się w październiku 2017 r. Studia te dają możliwość podniesienia kwalifikacji nauczycielom już pracującym w szkołach sobotnich, jak i tych, którzy chcieliby tę pracę podjąć lub nauczać języka polskiego, jako drugiego/obcego. Patrząc perspektywicznie, zapewnienie kadry w szkołach sobotnich i na kursach języka polskiego, jako drugiego/obcego staje się bardzo ważne w obliczu Brexitu, który może ograniczyć dopływ nauczycieli z Polski, a najmłodsze pokolenie dzieci polskich urodzonych w WB nie może być pozbawiona nauki języka ojczystego. Będziemy bardzo wdzięczni za rozpropagowanie informacji o studiach podyplomowych w Państwa środowisku szkolnym i lokalnym.

POWIĘKSZ
POBIERZ: Kwestionariusz osobowy... | Deklaracja wpłat czesnego...
SYMPOZJUM: "Warsztat pracy nauczyciela polonijnego"

LONDYN, 3 czerwca 2017


Z przyjemnością udostępniamy część materiałów z II Sympozjum ZDP poświęconego warsztatowi pracy nauczyciela polonijnego:

- POBIERZ prezentację dr Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn: Jak uczyć gramatyki języka polskiego jako obcego / drugiego?

- POBIERZ prezentację dr Katarzyny Marii Bogdanowicz: Uczeń z dysleksją - fakty i mity

- POBIERZ prezentację mgr Katarzyny Władyki: Drama jako metoda aktywizująca na lekcjach języka polskiego

- POBIERZ prezentację mgr Edyty Nowosielskiej: TCK - Third Culture Kid

- POBIERZ prezentację dr Liliany Madelskiej: Przygotowanie dzieci ze środowisk wielojęzycznych do nauki czytania i pisania po polsku


KONKURS Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO

LONDYN, 28 lutego 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na konspekty lekcyjne 90-minutowej lekcji poświęconej wybranemu elementowi z życia, działalności lub twórczości jednej z trzech postaci:

- Tadeusz Kościuszko,
- Joseph Conrad,
- Józef Piłsudski.

Wierzymy, że tematy będą inspiracją do opracowania ciekawych lekcji, które wzbogacą wiedzę Państwa uczniów oraz przyczynią się do rozwijania ich aktywności poznawczej, a ta z kolei zaowocuje poznaniem polskiej historii i życia osób, które ja tworzyły.

Przewidujemy nagrody za wkład pracy i oryginalne pomysły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas sympozjum ZDP, w dniu 3 czerwca 2017, którego tematem będzie warsztat pracy nauczyciela polonijnego.
Do pobrania: Regulamin konkursu... | Wzór konspektu...
WARSZTATY  Zakładu  Dydaktyki  Polonijnej  PUNO:
Elementy metody dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz


LONDYN, 6 lutego 2017

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie ogłasza nabór na warsztaty "Elementy Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz".Szczegóły: ULOTKA...II Edycja Kursu:
"Podstawy logopedii dla nielogopedów"


LONDYN, 25 stycznia 2017
UWAGA: Do dnia 22 lutego 2017 trwają zapisy na II edycję kursu "Podstawy logopedii dla nielogopedów". Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: logopeda@puno.edu.plSZCZEGÓŁY: Ulotka...
LISTA PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA POLSKIEGO

LONDYN, 8 sierpnia 2016

1
2


3
4

Z przyjemnością przedstawiamy autorski przegląd materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego. Wyboru dokonała Edyta Nowosielska, doktorantka Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO.GALERIA PODRĘCZNIKÓW Z SYMPOZJUM ZDP

LONDYN, 7 sierpnia 2016GALERIA

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Zachęcamy zatem do obejrzenia galerii zdjęć, w której zamieściliśmy okładki podręczników zaprezentowanych 4 czerwca 2016 w ramach sympozjum "Podręczniki w polskich szkołach sobotnich": tutaj...


5 edycja studiów podyplomowych dla nauczycieli:
"Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską"


LONDYN, 19 września 2016

Studia skierowane są do wszystkich uczących lub chcących uczyć języka polskiego i polskiej kultury. Wymagany jest co najmniej stopień licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się emailowo na adres: nauczanie@puno.edu.pl lub do sekretariatu PUNO (238-246 King Street, London W6 9RF) w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 14.00-19.00. Studia rozpoczną się w lutym 2016 r.

ORGANIZATORZY STUDIÓW:

- Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) z siedzibą w Londynie przy 238-246 King Street, London W6 0RF, Zakład Dydaktyki Polonijnej PUNO
- Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
- Współpraca: Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii

KIEROWNIK STUDIÓW

- Kierownik administracyjny: dr Katarzyna Zechenter, Wyższa Szkoła Studiów Slawistycznych, SSEES UCL, Londyn oraz Zakład Dydaktyki Polonijnej, PUNO
- Kierownik merytoryczny: dr hab. Edyta Pałuszyńska, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ

ZASADNICZE CELE KSZTAŁCENIA

- przekazanie wiedzy o języku polskim, literaturze i kulturze polskiej
- przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki pozwalającej na zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację procesu dydaktycznego nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego i kultury polskiej poza granicami kraju i/ lub w Polsce
- wykształcenie umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej: technik nauczania systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i wykorzystania ich w praktyce dydaktycznej
- doskonalenie kompetencji ogólnych oraz pogłębianie świadomości interkulturowej w organizacji zadań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego jako obcego/ drugiego
- pogłębianie umiejętności wnikliwej obserwacji zjawisk społeczno-kulturowych, krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

REKRUTACJA i OPŁATY


Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
The Polish University Abroad
238-246 King Street
London W6 0RF
e-mail: nauczanie@puno.edu.pl
telefon: +44 (0)20 8846 9305


SEKRETARIAT jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 15:00 - 19:00.

Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 345 godzin. Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty od godz. 15:00 do 20:00, niedziele od godz. 10:00 do 19:15/20:00).

Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo język angielski w przypadku zajęć z nauczania tłumaczenia.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Pełna opłata za studia wynosi 1200 GBP + 15 GBP tytułem opłaty rekrutacyjnej.

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie PUNO lub czekiem wystawionym na PUNO lub przelewem na konto:

The Polish University Abroad
SORT CODE: 20-35-90
ACCOUNT NUMBER: 60747025
IBAN: GB32 BARC 2035 9060 7470 25
SWIFTBIC: BARCGB22
Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street London W6 9HY
(dokonując przelewu uprzejmie prosimy o podanie nazwy kierunku studiów)

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

Kandydaci muszą mieć ukończone studia w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, co najmniej na poziomie uzyskania dyplomu licencjata. Drugim ważnym wymogiem jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie C1 (ang. Effective Operational Proficiency). Jest to według "Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego": "poziom zaawansowany, odpowiedni do podejmowania bardziej złożonych rodzajów prac i studiów w danym języku" (ESOKJ, Wydawnictwa CODN, Warszawa, 2003, s. 33.)

WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHACZY

Celem weryfikacji umiejętności studentów studiów podyplomowych jest ocena stopnia osiągania przez nich zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dla poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów zostają wyznaczone szczegółowe efekty kształcenia i formy ich weryfikacji. Podstawą oceny są prace etapowe: referaty, sprawdziany, prace zaliczeniowe, prezentacje, projekty, egzaminy. Forma egzaminu jest określana przez prowadzącego i zapisana w karcie przedmiotu jako ustna, pisemna, testowa. Ważnym dopełnieniem kształcenia są praktyki, które stanowią praktyczną weryfikację wiedzy i umiejętności studenta.

WYMAGANE DOKUMENTY

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
- kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
- CV
- podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
- kwestionariusz osobowy (do pobrania TUTAJ…)
- deklaracja wpłat czesnego (do pobrania TUTAJ...)
- 2 zdjęcia do dokumentów (3,5 x 4,5 cm)
- dowód uiszczenia opłaty za studia


Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO lub ich scany przeslać drogą elektroniczną na adres: nauczanie@puno.edu.pl Jednocześnie należy dokonać rejestracji w Uniwersytecie Łódzkim.

"Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską"
WSPIERA
Poradnik...

PLCCiL

Polish Language Communication Centre in London - więcej info...

FEDERACJA BIBLIOTEK
CYFROWYCH

FBC umożliwia dostęp do pelnych tekstów w języku polskim: fbc.pionier.net.pl

WOLNE LEKTURY
To miejsce w sieci, gdzie znaleźć można ksiązki i audiobooki po polsku autorów z całego świata:
wolnelektury.pl

WIRTUALNA BIBLIOTEKA
LITERATURY POLSKIEJ

WBLP umożliwia dostęp do pełnych tekstów literatury polskiej online: literat.ug.edu.pl

ACADEMIA.EDU
Academia.edu to baza prac naukowych z całego świata, otwarta dla wszystkich. Można tam znaleźć prace naukowe (w wielu językach, także w języku polskim) na praktycznie wszystkie tematy. Aby zobaczyć prace danego naukowca wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwisko danego naukowca oraz academia.edu. Aby zobaczyć prace na dany temat w wyszukiwarce należy wpisać: hasło np. powstanie styczniowe oraz academia.edu._________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________