Pracownicy

Dr n. zdr. Grażyna Czubińska – seksuolożka, doradczyni rodzinna, mediatorka sądowa. Obecnie pełni funkcję Prorektora oraz Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Absolwentka m.in. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polish Psychologists Association in London. Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Londynie, gdzie została członkinią programu promocji kobiet 40+ „Ekspertki”, założyła organizację non-profit „Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego”.  W latach 2012- 2016 roku organizowała I-IV Kongres Kobiet Polskich w UK i była liderką tej platformy społecznej. Publikuje i komentuje w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego człowieka, problematyki gender i zapobiegania kryzysom w związkach. Jest autorką dużych badań „Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”. Opracowuje programy profilaktyczne, kształci kadrę profilaktyków i doradców rodzinnych w ramach studiów podyplomowych PUNO – psychologii społecznej, seksuologii społecznej, mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, zdrowia publicznego czy szkoły trenerów.

mgr Urszula Kaźmierska – Kierownik Zakładu. W 2000 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Studia magisterskie kontynuowała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ukończyła je w 2003 roku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Przez sześć lat w Polsce pracowała w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dodatkowe kwalifikacje: stopień instruktora sportu w zakresie pływania, stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki, kurs masażu leczniczego I, II i III stopnia. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie na PUNO ukończyła dwuletnie studia podyplomowe, kierunek: Seksuologia Społeczna, wolontaryjnie pracuje w Drug & Alcohol Service jako Recovery Worker oraz w Polskim Centrum Zdrowia Seksualnego jako Sekretarz oraz doradca zdrowia seksualnego. Zatrudniona jest w sektorze Public Health jako Health Improvement Advisor na terenie Hertfordshire, a także w Supporting Herts na stanowisku Housing Recovery Worker. Dodatkowo pracuje jako Project Reaserch Officer w Healthwatch Hertfordshire, gdzie przy współpracy z Public Health oraz Hertforsdhire University przeprowadza badania na temat opinii Polaków dotyczącej opieki zdrowotnej i socjalnej w UK. W soboty jest nauczycielem wczesnoszkolnym w Polskiej Sobotniej Szkole w Londynie. Doktorantka na AWF Kraków – zainteresowania naukowe związane są z tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, zagrożeń wynikających z braku aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health related fitness).Wszystko to w powiązaniu ze znajomością problemów emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zagadnień związanych z edukacją szkolną doprowadziło do powstania koncepcji rozprawy doktorskiej pt.: „Poziom i dynamika rozwoju cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci z rodzin polskich mieszkających w Londynie na tle rówieśników z Polski (w wieku10,5–12,5 lat)”. Absolwentka Seminarium Doktoranckiego PUNO 2011-2013.
mgr Urszula Walczak – asystentka Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pedagog, pedagog specjalny oraz dyplomowany protetyk słuchu Politechniki Warszawskiej. Edukator Seksualny oraz absolwentka Psychologii Stosowanej na PUNO. Doktorantka Seminarium Doktoranckiego Nauk Społecznych PUNO. W roku akademickim 2016-2017 pełniła funkcję koordynatora Psychologii Stosowanej w Instytucie Nauk Społecznych. Obecnie koordynator Mediacji i Negocjacji. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Członek Senatu PUNO reprezentujący słuchaczy. Członek Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Od 2015 roku pełni dyżury w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie. Współkoordynatorka Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii oraz członkini Zjednoczonego Królestwa Polek w UK. Członikini PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego) w Londynie oraz członkini PPA (Polish Psychologists’ Association). Animatorka Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz współtwórczyni i współkoordynatorka warsztatów medytacyjnych w ramach ERM-u. Ukończyła kurs „Arteterapii” w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. W latach 2014-2015 publikowała na łamach Dziennika Polskiego w Londynie. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii oraz procesu akulturacji psychologicznej emigrantów. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów edukacji seksualnej w środowisku polonijnym w Wielkiej Brytanii, akulturacji w odniesieniu do integracji międzykulturowej kobiet polskich z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii oraz zagadnień związanych z Brexitem „Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit” . Prowadzi badania nad stresem akulturacyjnym kobiet polskich w związkach mieszanych na terenie UK.
mgr Justyna Kluczyk – Zastępca Kierownika Zakładu, w trakcie przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Seksuolog Kliniczny (SWPS w Sopocie). Pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Liczne staże kliniczne, m.in. w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, w Zakładzie Karnym w Malborku.
Ukończone kursy, m.in. “Understanding Anxiety, Depression and Cognitive Behavioral Therapy” (University of Reading); “Sprawcy przestępstw seksualnych. Schemat konceptualizacji sprawy w kategoriach poznawczych” (Uniwersytet Jagielloński); „Specyfika postępowania karnego w przypadkach przestępstw seksualnych” (Uniwersytet Jagielloński). Członek Polish Psychologists’ Association oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii. Zakres zainteresowań i prowadzone badania naukowe mieszczą się w obszarze szeroko rozumianej seksuologii klinicznej oraz sądowej, psychopatologii oraz dysfunkcji w relacjach partnerskich.
Sabina Mazoruk, MBPsS – Asystentka Zakładu. Psycholog, doktorantka Psychologii Zdrowia na University of The West of England, ze szczególnym zainteresowaniem problematyką zdrowia publicznego oraz interwencji promujących zmiany zachowań zdrowotnych w przewlekłych chorobach psychotycznych oraz w pierwszym epizodzie psychotycznym u ludzi młodych. A także problematyką dostosowania się do życia z diagnozą zmieniającą życie lub z chorobą terminalną. Obecnie obowiązki zawodowe dzieli pomiędzy rolę kliniczną w ośrodku zdrowia psychicznego w Hertfordshire oraz rolę badawczą przy wydziale klinicznej psychologii zdrowia w szpitalu ortopedycznym w Londynie. Zastępca dyrektora Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie.
mgr Magdalena Banach – stażystka Zakładu Nauk o Zdrowiu PUNO. Absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Seksuologii Społecznej PUNO. Prowadzi warsztaty edukacyjne z zakresu psychologii i seksuologii. Od 2015 roku pełni dyżury w telefonie zaufania PCZS-u (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie).